تجزیه و تحلیل ساختاری زمین ساختی و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ابریشم رود با استفاده از طیف فروسرخ گرمایی تصاویر ماهواره ای لندست ۷ (+ ETM)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ناصر نعیمی قصابیان سیمین مهدی زاده تهرانی امیر نواب مطلق
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The study area is part of the North Great Kavir and Central Iran zone and it is located between Doroneh and Torud faults. This area is separated specially with transpertional tectonic that related with long strike-slip fault. Naimi with different articles tried to introduce different methods for detecting structural elements by using satellite images.
The main purpose of this study is to show the use of infrared satellite images for detecting different type of fault as a new method.
In this study infrared satellite landsat data (ETM) is used for analyzing the tectonic of the Abrisham-Rud area.
 
 

چکیده : ناحیه مورد مطالعه بخشی از شمال کویر بزرگ وزون ایران مرکز ی است که با تکتونیک ترانسپرشنال که به وجود آورنده گسلهای راستالغز طویل با میزان جابجایی راستروی بسبار زیاد است متمایز میگردد و در محدوده ی میان گسلهای درونه و ترود جای دارد . نعیمی، طی مقالات متعددی سعی در معرفی روشهای مختلف شناسایی عناصرساختاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای داشته اشت  هدف ا صلی این مقابه نیز استفاده از طیف فروسرخ گرمایی تصاویر ما هواره ای به عنوان روشی نوین در تشخیص انواع گسلهای میباشد که در ایران کمتر به آن توجه شده است.
این بررسی در راستای تهیه نقشه1:100000 ابریشم رود بر مبنای داده های ماهواره  لندست  7 (ETM+) میباشد که علاوه بر عکسهای هوایی به عنوان پایه ای برای تهیه نقشه، برای اولین بار در ایران صورت میکیرد .
 

کلید واژه ها: ماهوارهلندست تکتونیک کویر طیففروسرخ دورسنجی و GIS سایر موارد