بررسی های دورسنجی در محدوده حوزه آبریز آجی چای به منظور بهره برداری بهینه از آب پشت سد شهید مدنی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فلوریز خیری مهرداد مدنی گیوی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Aji chai basin has been studied by remote sensing on the base of landsat TM data . the area that we have studied is about ۸۰۰۰ km.in this investing action we used different inhancement methods.
On the base of these methods and different reflections of the data bands.we have gained the following results.
-drawing Aji chai basin area
-Separation of different rock units.
-Distinguishing salt domes in the Aji chai basin
- Preparing zones of evaporating rocks on the base of laborsaving in formation from gained the earth and contrasting in formation from gained by remote sensing studies
- Drawing the path of important rewires on the rocks units and their effects on the water of the rivers and Aji chai.and giving suggestions for us in useful methods for better using of Aji chai
 

چکیده :
بررسی های دورسنجی در محدوده حوزه آبریز آجی چای در مقیاس 00000 1 :1 بر روی داده های رقومی سنجیده تی ام،هواره لندست در محدوده ای به وسعت تقریبی 8000 کیلومتر مربع انجام شد در این مطالعه از روشهای مختلف آشکار سازی استفاده گردید و در نتیجه با توجه به بازتاب طیفی باندهای مختلف توانستیم به اهداف زیر دست یابیم :
ý        ترسیم محدوده حوزه آبریز رودخانه آجی چای
ý        ترسیم محدوده واحدهای سنگی مختلف بر اساس بازتاب طیفی آنها و تفکیک آنها به
      صورت واحدهای گرافیکی
ý        ترسیم گنبد های نمکی نهان و آشکار محدوده حوزه آبریز آجی چای
ý        زون بندی بخشهای تبخیری براساس نتایج آزمایشگاهی نمونه هایی بر داشت شده و
      مقایسه آن با نقشه زون  بندی حاصل از بررسی های دورسنجی
ý        مسیر عبور رودهای مهم از واحدهای سنگی شناسایی شده و تاثیر ترکیب آنها بر روی این
      رودها و در نهایت تاثیر برروی ترکیب آب رودخانه آجی چای و ارائه پیشنهاد مبنی بر
      استفاده از راهکارهای مناسب جهت بهره برداری بهینه از آب
 
 

کلید واژه ها: دورسنجی دورسنجی و GIS سایر موارد