کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) در تعیین خسارات ناشی از جنگ خلیج فارس بر زمین شناسی و محیط زیست زاگرس

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده توکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیار رحیمی، علی رضا
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
 
     After Persian Gulf and putting on firie the oil wells of kuwait , crude oil been spread on persian Gulf waters and also the smoke extracted by firing resulted a destructive effect on zagros geology and environment .
     Falling acidic rains has caused contamination of rivers and underground water surfaces and erosion of region’s stones had significant changes and reformations . In order to assign the limits rate of this losses , has been benefited from geographical data system , as well as information layers and of plants accumulation , rain load ,  sediments rates , carried by rivers and satellite images , etc.
 
 

چکیده:
پس از جنگ خلیج فارس و به آتش کشیده شدن چاه های نفت کشور کویت، نفت خام رها شده بر روی آب خلیج فارس و همینطور دود حاصل از آتش سوزی ها، بر زمین شناسی و محیط زیست زاگرس تاثیر مخرب داشته. بارش باران های اسیدی باعث آلودگی رودخانه و سفره های آب زیر زمینی شد و نرخ فرسایش سنگهای منطقه نیز تغییرات چشمگیری داشت. به منظور تعیین محدوده و میزان این خسارات، از سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است و از لایه های اطلاعاتی شامل تراکم گیاهان، میزان بارندگی، میزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها، تصاویر ماهواره ای و غیره بهره گرفته شده است.
 

کلید واژه ها: اطلاعاتجغرافیایی دورسنجی و GIS سایر موارد