ارائه ساختاری برای بانک اطلاعاتی داده های معدنی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده میربهروز موسی پور[ علیرضاکیانی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstracts
With due to attention to large amount size of mineral information in IRAN and their dispersion and also the confirmed need of educational institues , governmental organisation and private companies to general and detailed information about mineral potential and development of mines and their exploitation and then neccesities of existing such reliable and updated information and statistics data that these data have a very important role in economical programming, esp. in branch of mine, it seems that establish of a mineral information database is neccesary .
Establish of above mentioned database, not only cause decreasing in cost of information gathering at first step of exploration project but also facilitates it’s availibility.One of necceseries for dynamic and permanent database is to have an application management system database.this system is a databse of references sets itself. These sets is used for data validation.
In this paper, an applicatin management system is represented that its structure can be used by other similar system.In addition, a structure for mineral information database is represented that its input data validation occurs when an attempt is made to insert or update a value in one of the database tables, according to the application managament system .
 

چکیده
با توجه به حجم عظیمی از داده های معدنی و پراکندگی آنها و همچنین نیاز مبرم سازمان ها ، دستگاه های دولتی و خصوصی به اطلاعات کلی و جزئی درباره پتانسیل معدنی کشور، تجهیز، بهره برداری معادن در هر استان و هربخش و همچنین موجودیت اطلاعات و آمار قابل اعتماد و به روز شده داده های مربوطه، که از ملزومات اساسی و زیربنایی برنامه های اقتصادی، به ویژه در بخش معدن، محسوب می گردند ، لذا ایجاد بانک اطلاعاتی داده های معدنی ضروری می باشد .
ایجاد چنین بانک اطلاعاتی علاوه بر کاستن هزینه های مرحله جمع آوری اطلاعات در امراکتشاف، دسترسی به داده ها را نیز آسان می کند. از ملزومات یک بانک اطلاعاتی پویا و پایا، داشتن سیستم مدیریت کاربردی داده ها[1][3] می باشد.این سیستم خودیک بانک اطلاعاتی ازمجموعه های مرجعی است که برای ارزشگزاری[2][4] داده هابکارمی روند.
در این مقاله، سیستم مدیریت کاربردی داده هایی معرفی می شود که حتی می توان از چارچوب کلی آن برای سایر سیستم های مدیریت کاربردی داده ها نیز استفاده کرد . علاوه بر این سیستم،ساختاری برای بانک اطلاعاتی داده های معدنی پیشنهاد می شودکه داده های ورودی به آن در بدو ورود یاهنگام ویرایش، مطابق مجموعه مرجع مربوط به آنها در سیستم مدیریت کاربردی داده ها، ارزشگزاری می شوند.
 


 
 

کلید واژه ها: پتانسیلمعدنی بانکاطلاعاتی دورسنجی و GIS سایر موارد