مهاجرت از نقشه های جوهری به دیجیتالی و معرفی روشی در چاپ نقشه های زمین شناسی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی پورلطیفی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABCTRACT
Currently, Geological survey of  Iran GSI is conducting geological mapping programs: ۱:۱۰۰,۰۰۰ Geographic information system GIS compilation. The purpose of these programs is to provide a better understanding of the Iran’s geological history and resources. The knowledge gained will enable public policy-makers and industry to safely and wisely utilize Iran’s geological resources.
The purpose of this mapping is also to provide area planners with detailed geologic maps that will enable them to make informed decisions with regard to aquifer protection, resource development, and highway construction. Also provide maps in Geographical Information System (GIS) and geologic data base for industry, public officials, area planners, and other interested parties. In addition, this series may provide the foundation for a new ۱:۲۵,۰۰۰-scale geologic map of Iran.  Maps in this series are compilations of geologic investigations from various sources, with field checks used to fill gaps found in prior investigations and improve on earlier mapping efforts.
As a result of the experiences, in Adjustments to GSI Methods several changes in the method of map production may be make as work progresses on the quadrangles. The expected goal is that the geologist carefully drafting the geologic contacts to eliminate the need for the cartographer to make a line-work separation
 
 

چکیده :

سازمان زمین شناسی ایران در حال حاضر مشغول انتقال نقشه های با مقیاس 100000 : 1 خود به محیط   سیستمهای اطلاعات جغرافیائی GIS.  میباشد اگر هدف از این برنامه ها را درک بهتر تاریخ زمین و منابع کشورمان بدانیم، اطلاعات بدست آمده از این طریق باید در تصمیم گیریهای مدیران و صنعت مردان کشور عزیزمان موثر باشد. بعبارت دیگر منظور از انجام اینکار تهیه نقشه هائی با بیان جزئیات کامل زمین شناسی میباشد که بتوان تصمیماتی در مورد آبخیزداری، گسترش منابع و ایجاد راهها و سازه ها اتخاذ نمود. نقشه هائی که در سازمان بوسیله سیستمهای اطلاعات جغرافیائی GIS تهیه میشوند باید بتوانند بعنوان نقشه پایه صنایع و ادارات انتخاب گردند. این نقشه ها خود ممکن است در آینده بعنوان پایه نقشه هائی با مقیاس بزرگتر ( بعنوان مثال 25000 : 1 ) ایران قرار گبرند.و باید تحقیقات زمین شناسی را از منابع مختلف در آنها جمع آوری نموده و با کنترل روی زمین و تکمیل مطالعات گذشته تلفیق نمود.
 
تجربه های بدست آمده حاکی از این است که در طول هر پروژه تهیه نقشه تغییرات متعددی در روش انجام کار بوجود میآید ولی هدف نهائی باید بر این مبنا متکی باشد که زمین شناس عوارض و محدوده ها را با دقت زیاد نشان دهد تا نیاز کارتوگراف در تهیه نقشه بدون نقص برآورده شود. مقاله حاضر ارائه روشی همسو با راهکار جاری سازمان در تهیه اینگونه نقشه ها است.  

کلید واژه ها: ‎‏‏‎GIS‎ سیستماطلاعاتجغرافیایی نقشه زمینشناسی دورسنجی و GIS سایر موارد