بکارگیری داده های زوج استریو ماهواره ای و تعیین مدل ارتفاعی رقمی زمین در منطقه کبیر کوه ( استان ایلام ) به منظور ارائه روشی نوین در پیاده سازی دقیق عوارض زمینی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیمین مهدی زاده تهرانی و طیبه سامانی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
The First earth resources Satellite was launched in ۱۹۷۲ and Since then the curious eyes of the experts in the field of the earth resources have become familiar with data from the surface of the earth in a new way. Since then with Knowing the importance of Potential of satellite data hundreds Satellites from different Countries were sent into the space in order to gather data with different Spectral and spatial resolution from ground and underground. The analysis of this data has facilitated the study of the earth resources in many Cases and it has had Surprising results.
In the First Phase of this study we used stereo Pair of SPOT data in order to prepare the digital elevation model and then in the Second Phase distinction the features of the earth Surface and extraction data after fusion of TM Landsat data.
This Case study has been done in the Kabir Kuh area in Ilam Province because of its special topography and the availability of its Satellite data.
 

چکیده :
از سال 1972 که اولین ماهواره منابع زمینی به فضا پرتاب شد، چشم جستجوگر متخصصین منابع زمینی به گونه ای جدید با داده هایی از سطح زمین آشنا گردید . از آن زمان تا به امروز با شناخته شدن اهمیت و توان اطلاعات و تصاویر ماهواره ای ، صدها ماهواره از سوی کشورهای مختلف به فضا ارسال شده که داده هایی را با توان تفکیک طیفی و مکانی مختلف از سطح یا تا عمقی از زمین جمع آوری می کنند . تجزیه و تحلیل این اطلاعات در بسیاری از موارد بررسی منابع زمینی را بسیار آسان کرده و نتایج شگفت انگیزی را بهمراه داشته است .
مطالعه حاضر بر روی انواعی از این داده ها ( زوج استریو ماهواره اسپات ) به منظور تعیین مدل ارتفاعی رقمی دقیق از سطح زمین و سپس تشخیص عوارض و پدیده های زمینی و استخراج اطلاعات بر اساس تلفیق آن با داده های دیگر ( تی ام ماهواره لندست ) ، انجام شده است . این مطالعه بصورت نمونه در محدوده کبیر کوه در استان ایلام از یک سو بدلیل توپوگرافی ویژه ای که داشته و از سوی دیگر به دلیل امکان دسترسی به انواع داده های ماهواره ای آن ، انجام شده است .
 
 

کلید واژه ها: کبیرکوه دورسنجی و GIS ایلام