استخراج الگوهای تصویری در بهینه سازی طراحی نمونه برداری ژئوشیمیایی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract
In general in order to sampling design in systemathically geochemical exploration,geological & topographic map & sometimes aeromagnetic
& radiometric Data are used.
But we suggest the satellite data too (espeially high resoloution data)
 which can help this design
Watershed model (from elevation data) the  major aim of  this paper.
Watershed model with Aspect & Slope map can separate watershed
& subwatershed.
If watershed  model has done exactly we will get the best  results for
        stream sediment sampling                                                                                                  
 
 

مقدمه
       بطور معمول در اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک خصوصاً در مقیاس یکصدهزارم مفروضات و اطلاعاتی که در طراحی نمونه برداری استفاده می گردد عبارتست از نقشه های توپوگرافی، نقشه‎های زمین شناسی و نقشه های ژئوفیزیک هوایی و در مواردی اطلاعات پراکنده دیگر، اما آنچه را که میتوان بر مجموعه این اطلاعات مبنا در طراحی نمونه برداری ژئوشیمیایی اضافه کرد امکانات تصویری از داده‎های رقومی ماهواره ایست. قابلیت این امکانات علاوه بر معرفی محدوده های محتمل از کانی سازی (مانند تعیین محدوده های توده های نفوذی، محدوده های با تخلخل زیاد (محل تمرکز گسلها)، رینگ استراکچرها، آلتراسیونها و …) می تواند در موقعیت قرارگیری نمونه، دقت بهتر و نهایتاً طراحی بهینه های را ایجاد کند. همانطور که میدانیم در اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس یکصدهزارم (ناحیه ای) از نمونه های رسوبات آبراهه ای استفاده میشود. در این مقاله سعی شده است با استخراج حوضه های آبریز بزرگ و کوچک که با استفاده از روشی با نام watershed است بتوان محل مناسبی را برای هر نمونه پیش بینی کرده تا بتوان طراحی نمونه برداری را بهینه کرد.
 

کلید واژه ها: سایر موارد