شناسایی خطوط ساحلی کواترنر درمنطقه مکران ساحلی(استان سیستان و بلوچستان)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا غریب رضا احمد معتمد حمیدرضا معصومی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
  Quaternary deposits of Coastal Makran zone are composed of continental, estuary and bay sediments. The best sequence of these sediments was formed in Guater, Chabahar, Pozm, and Gurdim bays. These sediments have been mostly deposited during retrogressive sequence that continental sediments progress over deposits of Bay, Estuary and Marine Environments.
   Paleoshorelines are most important feature of retrogressive sequence. Field measurements and GIS studies of coastal Makran special around Chabahar and Pozm Bays shows that several Paleoshorelines during of retrogressive coasts have remained. In this study position of Paleoshorelines recognized and map of them (Scale۱: ۵۰۰۰۰) by GIS method prepared.
 
 

چکیده:
     نهشته های دوره کواترنر در منطقه مکران ساحلی از مجموعه واحدهای رسوبی محیطهای قاره ای تا حد واسط ترکیب یافته اند که بهترین توالی رسوبی آنها در خلیجهای امگا شکل گواتر، چابهار، پزم و گوردیم تشکیل شده اند. این رسوبات عمدتاً در طی توالیهای رسوبی سواحل پسرونده (Retrogressive Coasts) نهشته شده اند، بطوریکه با پسروی آب دریا رسوبات قاره ای بصورت تپه های ماسه ای که بموازات خطوط ساحلی مرتب شده اند بر روی رخساره های محیط حدواسط خلیج های یاد شده وخورها و رسوبات دریایی نهشته شده اند.
    یکی از شواهد تشکیل رژیم پسرونده در منطقه مکران ساحلی وجود خطوط ساحلی است که دریا از خود بجای  گذاشته است. مطالعات GIS و پیمایشهای میدانی در کرانه های دریای عمان بویژه خلیجهای چابهار، پزم و گوردیم نشان از وجود چندین خط ساحلی قدیمه دارد. در مطالعات GIS وجود دهها خط ساحلی قدیمه محرز شده و با پیمایشهای میدانی صحت آنها به اثبات رسیده است. همچنین نقشه موقعیت خطوط ساحلی قدیمه با مقیاس 1:50000 تهیه شده است.
 
 

کلید واژه ها: مکران دورسنجی و GIS سایر موارد