مزایای استفاده از GIS درمطالعات زمین شناسی مهندسی ( ارائه مطالعه موردی البرز مرکزی )

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پانته آ گیاه چی شیدا اسکندری
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
Actually ,the first step of optimum management of the engineering equipmentsand the
constructed structures by the human;such as damms bridges,road construction projects
…etc,is reconnaissence of the region sesitive to the land sliding,to control the damages.
Unstability,detachments and slides across the slopes are the most essential morphological
accidents and occurences, in which several various covering,tectonics etc. play roles, which
that the intensity of each factor effection in this geomorphological phenomena are important
when preparing the zonation maps of geological hazards map.
In study area (central of Alborz) most of experienced land slide hazards has happened in less
resstance geological units.
From satistic investigation in study area by using GIS shows us that which location is able to
 Land slide hazards,therefore,this can help us in next decision making and planning.

چکیده :
جهت دستیابی به یک مدیریت صحیح درعلوم زمین لازم است که پیش از اجرای هرطرح عمرانی وتوسعه اقدام به مطالعه منطقه مورد نظر ازدید زمین شناسی مهندسی گردد. حال اگر این مطالعات با استفاده از تواناییهای سامانه اطلاعات جغرافیایGIS)  ) صورت پذیرد ، نتایج حاصل دقیقتر ومثمرثمرترخواهد بود .
در این پژوهش مطالعه برروی زون البرز مرکزی جهت تشخیص مکانهای حساس به لغزش ورانش زمین صورت گرفته است بطوریکه تمامی پارامترهای موثرکه در حرکت دامنه نقش دارند در GIS ، ذخیره سازی و پردازش شده اند درنهایت با انجام تحلیل های آماری برروی آنها نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزه زون البرز مرکزی تهیه شده است .

کلید واژه ها: ‎‏‏‎GIS‎ دورسنجی و GIS سایر موارد