مطالعه و بررسی پدیده‏های هیدروژئومورفیک سازنده‏های کارستی دشتهای آسپاس و بکان با استفاده از داده‏های ماهواره‏ای و GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اصغری مقدم، اصغر؛ ناصری، حمید رضا؛ مؤمنی، پژمان
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract

The application of remote sensing technology in ground water studies have came about three decades ago. One of the most useful methods in investigations is Comprehensive analysis of  lineaments from landsat data, which is related to investigation of  lithotogy and structural froms and hydrogeological conditions.
In arid and Semi-arid areas which have well defined dry and humid plant covering in dry seasons is often seen in crashed zones that is possible to have access to ground water.
In this Investigation, In order to prepare the lineaments, plant covering and geological different karstic formations maps, of Ace-pas and Bakan plains, digital data from landsat satellite TM۵ was used. The information’s extracted from satellite data together with other information’s from another references such geological and topographic maps interred to data base GIs and Hydrogeomor pholagical feature of  the varius formations in the study area hava Compared statistically.

چکیده:
کاربرد تکنولوژی سنجش از دور در مطالعه آبهای زیر زمینی به بیش از دو دهه می‏رسد. یکی از روشهای سودمند در مطالعات هیدروژئومورفولوژی، تحلیل جامع خطواره‏ها از داده‏های رقومی ماهواره‏ها و ارتباط دادن آنها با لیتولوژی، اشکال ساختاری و شرایط هیدروژئولوژی می‏باشد. همچنین در مناطق خشک و نیمه خشک که دارای فصول خشک و مرطوب جداگانه می‏باشند، پوشش گیاهی در فصل خشک بیشتر در مناطق خرد شده که امکان دسترسی به آب زیرزمینی وجود دارد، دیده می‏شود. در این تحقیق هدف مقایسه پدیده‏های هیدروژئومورفیک سازنده‏های مختلف کارستی دشت‏های آسپاس و بکان (شمال استان فارس) می‏باشد که بدین منظور از داده‏های رقومی ماهواره لندست سنجنده TM جهت تهیه نقشه‏های زمین شناسی، پوشش گیاهی و خطواره‏ها استفاده شده است.
اطلاعات استخراج شده از داده‏های رقومی ماهواره‏ای به همراه اطلاعات استخراج شده از منابع دیگر مانند نقشه‏های زمین شناسی و توپوگرافی وارد پایگاه اطلاعاتی GIS شده‏اند و سازنده‏های منطقه از لحاظ پدیده‏های هیدروژئومورفولوژیک مقایسه آماری شده‏اند.

کلید واژه ها: سایر موارد