کاربرد GIS در مکان یابی صحیح دفن زباله

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زارعی نژاد، مژگان گیاهچی ، پانته آ
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
     The use of computers and softwares such as GIS as auxillary instruments play a significant role in management of these sete. GIS (Geographic Information System) provides an environment under which graphical data and spatial information form different areas links with proper data bases and creates a wide extent to analyze research and display graphical information specoally in management and making decision. In this article operation method of GIS can be found in managing installations and urban water supply development managing duties and property, educational planning and managing urban water supply development managing duties , educational planning and managing urban traffic.
    In waste disposal management and required usage of GIS, the selection of proper place for waste network depot can be performed and this is done with respect with respect to the envirnoment and health standards.

چکیده :
       فعالیت بالقوه هر انسان درست کردن زباله است. این زباله می تواند به اشکال مختلفی چون زباله های صنعتی، خانگی، کشاورزی و معدنی وارد محیط شود و هر کدام به نوبه خود محیط زیست را آلوده سازند. دفن مناسب زباله مشکل بزرگی است که بطور روزافزون دقت و توجه دانشمندان، مهندسان، سازمانهای دولتی و مردم عامه را می طلبد. در این راستا GIS بعنوان ابزاری قدرتمند در مکان یابی محل مناسب دفن مواد زاید طبق استانداردهای زیست محیطی می باشد که با استفاده از منطق بولین (تجویزی) اقدام به ارائه الگویی در مکان یابی     می نمائیم.

کلید واژه ها: مکانیابی جیآیاس دفنزباله دورسنجی و GIS سایر موارد