الگوی طبقه بندی داده های اکتشاف زمینی و ماهواره ایتامرحله معرفی کانسارمس پورفیری بم برپایه سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS))

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احسان حاج ملاعلی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Resume
Rigan porphiry copper deposit of Bam, is situated in a very small part of  the jebal –Barez mountain and of the ۱:۱۰۰۰۰۰ geological map of Nagisun. The results obtained from the field and the laboratory chemical analyses prove, ۰.۶ copper content in the deposit . the argillized and silicified granitic the rocks are the host rock. To obtain the above mantioned objectives, the five geological, ecanomic geological, geochemical, geophysical and remot data were difined in a data bank, at the bigining , and there were processed the conclutions obtained from data processing were compiled as binary and moltiple maps and their combinations risulted introduction of superior and final option, as the Rigan prophiry copper deposit.

 

چکیده
معدن مس پورفیری ریگان بم. دربخش بسیارکوچکی از کوهستان جبال بارز و نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:100000نگیسون جای گرفته است. یافته های بدست آمده از دانسته های صحرایی و نتایج آزمایشگاهی میزان عیاری را حدود6/0 درصدباثبات رسانده است. میزبان کانی سازی‌، سنگهای اسیدی گرانیتی بادگرسانی سیلیسی و آرژیلی است.
درراستای  نیل به اهداف فوق درآغاز پنج لایه زمین شناسی، زمین شناسی اقتصادی ، ژئوشیمیایی ، ژئوفیزکی و داده های ماهواره ای در یک بانک اطلاعاتی  تعریف و سپس مورد  پردازش قرارگرفت. نتایج بدست آمده از پردازش داده ها در قالب نقشه های دوگانه و حتی چندگانه با یکدیگر تلفیق و ازترکیب آنها گزینه نهایی و برتر با نام معدن مس پورفیری ریگان شناسایی و معرفی گردید.
 

کلید واژه ها: اکتشافزمینی دورسنجی و GIS کرمان