مطالعه منابع آب کوه سفید منطقه بوانات فارس با استفاده از اطلاعات رقومی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده افشین موحدپور محمد زارع
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract:
The primary porosity and therefore permeability of area consist of hard rock formations such as igneous and metamorphic rocks are low and due to this fact the hydrogeologic properties are controlled by secondary factors like tectonic activity and weathering process. The tectonic activities are important that produce secondary porosity, and therefore, recognizing faults, cracks, fractures and other factors like vegetation cover, drainage system are most important in prospecting the area with higher potential of groundwater.
  Fractured zones with thin cover of sediment are traceable by satellite in form of linear features. Furthermore vegetation cover of dry season is a good guide in distinguishing the important lineaments and discovering of groundwater. In this paper we use remote sensing and GIS techniques to locate the potential area of groundwater.
In this study, the landsat TM data of kuh-Sefid in Bavanat area of Fars province (۵۴° of east and ۳۰° ۲۰’ of north) used to rectify the lineaments in all directions and prepared vegetation, topographic, drainage and the geology map of the study area. The results are used to recognize the zones with favorable water potential compared with the field data like spring location and area with higher water potential.

چکیده:
در مناطق واجد سنگ بستر سخت (Hard Rock) ، با نفوذپذیری و تراوایی هیدرولیکی اولیه ناچیز، خصوصیات هیدروژئولوژیکی حوضه عمدتاً توسط فاکتورهای ثانوی نظیر مناطق خرد شده و نواحی هوازده همراه با آن کنترل          می گردد. از آنجا که در این گونه مناطق عوامل تکتونیکی از نقش مؤثری در تولید تراوایی ثانویه برخوردار می باشند، شناسایی گسلها و شکستگی های موجود منطقه و همچنین عوامل دیگر کنترل کننده حضور آب زیرزمینی نظیر پوشش گیاهی، سیستم زهکشی و … در پی جویی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد.
از آنجا که شکستگی های با پوشش محدود واریزه ای در این مناطق اغلب توسط تصاویر ماهواره ای بصورت اشکال خطی قابل شناسایی هستند و همچنین پوشش گیاهی مربوط به فصل خشک در این مناطق راهنمای خوبی در شناخت     خطواره های پراهمیت و وجود منابع آب زیرزمینی می باشد، لذا در این تحقیق با بهره گیری از اطلاعات و روش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی نسبت به تعیین نواحی با پتانسیل آب زیرزمینی مناسب اقدام گردید.
 در این تحقیق با پردازش داده های رقومی سنجندهTM  ماهواره لندست (Landsat) مربوط به ناحیه کوه سفید در منطقه بوانات فارس (54 درجه از شرق و 30 درجه و 20 دقیقه از شمال)، ابتدا خطواره های منطقه در جهات مختلف استخراج گردیده، سپس با تهیه نقشه پوشش گیاهی، توپوگرافی، شیب، سیستم زهکشی و آبراهه ها و نهایتا اطلاعات زمین شناسی منطقه فوق الذکر، مناطق مستعد وجود آب زیرزمینی تعیین گردیده و نتایج حاصله از آنالیز با اطلاعات برداشت شده از مطالعات صحرایی مقایسه گردید.

کلید واژه ها: اطلاعاتجغرافیایی دورسنجی و GIS فارس