پهنه بندی خطر زمین لغزش در ایران بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی ( مدل Weighted Overlay )

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده کیانی , طیبه
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT:
 
          This research is carried out because of the need and importance of landslides distribution  in the way of civil project safety, research priority and making a comprehensive information centre of landslide in Iran as a country which is encountered with all aspect of geologic hazard, specially landslide. The way of this research in based on GIS method (Weighted Overlay model) which processes and then interprates different data layers such as: Geology, Topography, Remote Sensing, Magnetic airborne, Seismic and Climatology.The end of this research is preparingthe map of Landslide hazard zonation of Iran.
 
 

مقدمه :
     کشور ایران باتوجه به وضعیت جغرافیایی خاص وتنوع آب وهوائی،زمین شناسی وژئومرفولوژی اغلب با بلایای طبیعی گوناگونی مواجه بوده که همه ساله خسارات فراوانی رابه همراه دارد.یکی از آنهاپدیده زمین لغزش است که براثرازبین رفتن پایداری وعدم تعادل درشیب های سنگی وخاکی بوجود می آید. برای کاستن وجلوگیری از زیانهای این پدیده، نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش در ایران با مقیاس ملی تهیه شده است تا به عنوان یک نقشه پایه در برنامه ریزی های تحقیقاتی و عمرانی کشور به کار گرفته شود.
 

کلید واژه ها: لغزش دورسنجی و GIS سایر موارد