تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده غلامرضا لشگری پور- محمد بومری
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
از سال 1811 که واژه شیل برای اولین بار توسط جان فری John Fary ارائه گردید تعاریف متعددی برای این نوع سنگ ها ارائه شده است. علی رغم تعاریف متعدد در مورد شیل ها تا کنون توافق جامعی درباره واژه شیل حاصل نشده است. همانند تعریف شیل وفاق کلی برای تقسیم بندی این نوع سنگ ها هم وجود ندارد. با توجه به فراوانی شیل ها تقسیم بندی های متنوعی در مقایسه با سایر سنگهای رسوبی برای این نوع سنگها پیشنهاد گردیده است. درتقسیم بندی های ارائه شده تاکید بر لیتولوژی، بافت و ترکیب این نوع سنگ ها بوده است.
در این مقاله تقسیم بندی جدیدی برای شیل ها پیشنهاد شده که از جامعیت بیشتری نسبت به تقسیم بندی های قبلی برخوردار می باشد. در این تقسیم بندی بر روی دو خصوصیت مهم این نوع سنگ ها تاکید شده است. این دو خصوصیت عبارتند از بافت و ترکیب سنگ.

کلید واژه ها: لیتولوژی بافت شیل زمین شناسی مهندسی سایر موارد