استفاده از تصاویر TM لندست در تهیه نقشه خطواره های زمین ساختی : مثالی از نوار غربی دریاچه ارومیه

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فاطمه ملا مهر علی زاده دکتر سهراب شهریاری مهندس فرخ برزگر
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRACT
 
            The goal of this study is to generate a lineament map using GIS and remote sensing based method. Lineaments are the significant lines of the landscape which reveal the hidden architecture of the rock basement (Hobbs , ۱۹۱۲ ) .
            A simple and efficient algorithm is proposed to generate a lineament map from satellite imagery, integration of DEM and Visual interpretation and false color composites obtained from PCA technique.
            Also, spatial domain filtering prewitt and sobel filters are utilized for extraction of lineaments.
            Directional and illumination filters play important role in the enhancement of linear features.
 

چکیده :
هدف از این مطالعه ، ایجاد یک نقشه خطواره با کاربرد روشهای مبتنی بر GIS و سنجش از دور است . خطواره ها ، مناظر خطی حائز اهمیتی  هستند که معماری پنهان پی سنگ را آشکار می کنند ( Hobbs , 1912 )  .
            الگوریتم سریع و ساده ای که برای ایجاد نقشه خطواره از تصاویر ماهواره ای پیشنهاد می شود ، تلفیق DEM و تفسیر بصری و ترکیب های رنگی مجازی حاصل از روش PCA است . همچنین در این مطالعه ، فیلترینگ حیطه مکانی فیلترهای Sobel , Prewitt  برای استخراج خطواره ها استفاده شدند . فیلترهای جهت دار و زاویه تابش نور نیز ، نقش مهمی در بارزسازی خطواره ها دارند .
 

کلید واژه ها: آذربایجان غربى