تهیه نقشه توانمندیهای معدنی استان ها و نقش آن در اکتشافات ناحیه ای

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا جعفری راد
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
    Nowday easy acces to exsitent data has an impotant role in accomplishing of different progect. The improtance of this, is more obvious in mining project, because the researcher who has enough data about the mining points including :
Indications, active and abandoned mines, can find a general sight about the trend of mineralization, age of mineralization and contact which related to mineralization, and can be continue the project faster and better. Province distribution of mines and indications map is prepared for this target.
 

چکیده :
امروزه دسترسی آسان به اطلاعات موجود، نقش بسزایی در تسهیل انجام پروژه های گوناگون دارد. اهمیت این موضوع در انجام پروژه های معدنی بیش از پیش نمایان است، زیرا پژوهشگر با داشتن اطلاعات کافی از نقاط معدنی اعم از نشانه معدنی، معدن فعال و غیرفعال، بینش کلی از روند کانه زایی، سن کانه زایی و کنتاکتهای مرتبط با کانه زایی پیدا کرده و صحیحتر و سریعتر به ادامه تحقیق می پردازد. تهیه نقشه معدنی استانی در راستای تحقق این هدف می باشد.
 

کلید واژه ها: سایر موارد