تفکیک و طبقه بندی کائولینیت های جنوب دانسفهان با استفاده از پردازش بر روی داده های لندست TM

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده توکلی صبور، سید امیر سلطانی، ماهیار
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

ABSTRCAR:
 
   The understudy region, is located in ۱۵  km. distance from south Danesfaha, in Ghazvin province and in sheet of ۱,۱۰۰۰۰۰ of Danesfahan (Khiaraj). In this under discussion region, kaolinization process is observed in a large scale, which some of that is also benefiting from a good economic value.
   The objectives of this research, is manifestation, segregation and classification of kaolinized sections of the region, by benefiting from the furbished sensored satellite images (LandSat TM – ۵, Scene = ۱۶۶-۳۵).  During this research, we have almost used Band Ratio, Falce Color Composite techniques, as well as benefiting from Principal Component Analysis (PCA).  The results achieved by field visitings and laboratorial studies, significantly indicate the authenticity and pricision of project  consequences.
 
 

چکیده :
منطقه مورد مطالعه در حدود 15 کیلومتری جنوب دانسفهان در استان قزوین و در شیت 100000/1 دانسفهان (خیارج) قرار گرفته است. در منطقه مورد مطالعه فرآیند کائولینیتی شدن در مقیاس وسیع به چشم می خورد که بعضاً واجد ارزش اقتصادی خوبی نیز می باشند. هدف از این تحقیق بارزسازی، تفکیک و طبقه بندی واحدهای کائولینیتی شده منطقه با استفاده از پردازش تصاویر  ماهواره ای سنجنده LandSat TM 5  فریم 35-166 می باشد. در طی این تحقیق عمدتاً تکنیک های Band Ratio, Falce Color Composite  و تحلیل مولفه اصلی (PCA) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از بازدید های صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی بخوبی مؤید دقت و صحت نتایج پروژه می باشد.
 

کلید واژه ها: سایر موارد