تحلیلهای چندضابطه ای و مدل سازی در محیط GIS با هدف توسعه منابع معدنی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیستمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مانا رحیمی
تاريخ برگزاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

Abstract :
GIS-based analysis of data has been a new specialized process, capable of analyzing complex problem of evaluating and allocating natural resources for targeting potential area for mineral exploration. An inference network based spatial data integration has been attempted which allows for incorpation of uncertainties in to a predictive model. This paper describes The process of knowledge discovery in exploring pattern with using weight of evidence and expert knowledge.
The studied area show the best results for identification of target area with using GIS, are integrating of knowledge – driven ways and data – driven ways in a enploration project.

چکیده :
        تحلیلهایی که بر مبنای GIS صورت می پذیرد و داده های بخصوصی را شامل می‎گردد روشی نوین در تحلیل داده ها می باشد که توانایی حل مسائل چندگانه مورد ارزیابی برای منابع طبیعی در مناطق هدف را داراست و در اکتشاف مواد معدنی کاربرد دارد. شبکه استنتاج منطقی که از ائتلاف داده های بخصوص حاصل می گردد، امکان تلفیق و پیشگویی در مورد یک مدل کانه زایی را فراهم می آورد و پایه تعیین یک نقشه احتمال کانه زایی می‎گردد که در مورد عناصر مختلف کاربرد دارد. این مقاله پردازش برپایه دانش در یک الگوی اکتشافی با استفاده از داده های وزنی و دانش کارشناسی را شرح می دهد.
مناطق مطالعه شده نشان می دهند که بهترین نتایج به دست آمده برای شناخت مناطق هدف با استفاده از GIS، حاصل تلفیق روشهای برپایه دانش و برپایه داده با یکدیگر در یک پروژه اکتشافی می باشد.
 
 

کلید واژه ها: ‎‏‏‎GIS‎ دورسنجی و GIS سایر موارد