ارزشیابی سازند شمشک (البرز مرکزی) بعنوان سنگ منشاء احتمالی نفت و گاز دریای خزر

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده زیبا زمانی-محمدرضاکمالی-حسین رحیم پور
تاريخ برگزاری ۱۱ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
با توجه به نتایج پیرولیز و با وجود آنکه اکثر نمونه ها حاوی کل کربن آلی یا TOC (Total Organic Carbon) قابل توجهی میباشند (بیش از 5/0 درصد وزنی)، بخاطر کم بودن پارامترهای پیرولیز نظیر اندیس هیدروژن (HI) و همچنین نوع ماده آلی، دارای پتانسیل تولید نفت کمی بوده و اکثر قابلیت گاززائی حرارتی نشان میدهند. کلیه نمونه ها دارای Tmax قابل قبول از لحاظ بلوغ حرارتی بوده و در مرحله کاتاژنز و پنجره نفت زایی قرار دارند. اکثر نمونه ها دارای کروژن نوع III و بعضی از نمونه ها نوع III-II را مشخص می نمایند. (شکل 1) (Waples , 1980;peters,1986). نمونه های ذغالی نسبت به بقیه نمونه ها دارای پارامترهای پیرولیزی بالاتری بوده و توانایی تولید نفت قابل توجهی را نشان میدهند که به دلیل زیاد بودن نسبت ماده آلی به ماده معدنی و در نتیجه کم شدن اثر ماتریکس – کانی از یک سو و از سوی دیگر اختلاف در نوع و مقدار ماده آلی آنها و تعلق آنها به کروژن نوع II و III-II میباشد که موضوع اخیر توسط روش پترورافی نیز تایید گردید. طبق مطالعات انجام شده در نور انعکاسی، اکثر ماسرالها از نوع ویترینیت میباشند. (شکل –2) ولی نمونه های با HI بوده،ذرات شکل دار و آمورف بیشتری هستند. همچنین بااستفاده از جداول مخصوص درجه TAI در حدود 2+ تا 3- که اوایل پنجره نفت زایی را مشخص میکند، (Travers, 1988) تعیین گردید.

کلید واژه ها: سازندشمشک البرزمرکزی سنگمنشاء کروژن زمین شناسی نفت سایر موارد