بررسی تأثیر ساختمان میکروسکپی سنگهای کربناتی بر خصوصیات پتروفیزیکی آنها

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده میررضا موسوی
تاريخ برگزاری ۱۱ شهریور ۱۳۸۴
  متن اصلی:
مطالعات سنگ شناختی و پتروفیزیکی
براساس مطالعات سنگ شناختی اکثریت نمونهها از نوع دولومیتی و دولومیتهای آهکی هستند که شدیداً تجدید تبلور یافتهاند و اجزاء اولیه تشکیل دهنده آنها فقط در بخشهایی و آن هم بیشتر از روی حاشیه میکریتی ذرات قابل تشخیص است. بافت اجزاء تشکیلدهنده سنگهای هر زون از نظر آثاری که هنوز از ساختمان اولیه سنگ قابل تشخیص است و همچنین از نظر بافت متبلور فعلی کاملاً با یکدیگر فرق میکنند. در مجموع سه تیپ سنگی متفاوت (Micro – Litho – typ) در نمونهها قابل تفکیک بودند که به تفضیل توصیف و تشریح گردیدند.
در ارتباط با مطالعات پتروفیزیکی اندازهگیریهای مختلف برای تعیین میزان تخلخل، تراوایی و قابلیت هدایت الکتریکی انجام شد و از این طریق معلوم گردید تا چه حد مقدار پارامترهای مزبور حتی در نمونه های کاملاً نزدیک بهم میتواند متغیر باشد
 
مقایسه سنگ شناختی با نتایج اندازه گیریهای پتروفیزیکی
مقایسه نتایج اندازهگیریهای پتروفیزیکی با یکدیگر از طریق قرار دادن پارامترهای مربوطه در مقابل هم به صورت جداول متقاطع (تخلخل ـ تراوایی، تراوایی ـ فاکتور مقاومت سنگی) وابستگی محسوسی را بین آنها نشان میدهد که انعکاس آن را به صورت روندهایی میتوان مشاهده کرد. البته پراکندگی نقاط بر روی این روندها امکان تعریف یک معادله کلی را در رابطه با پارامترهای یاد شده ایجاب نمینماید مگر نتایج مربوط به دستههای سنگی متفاوت از یکدیگر تفکیک گردیده و علت عدم پیروی برخی از آنها از روند عمومی در ارتباط با ساختمان سنگ مشخص گردد. در آن صورت است که با تلفیق اطلاعات سنگ شناختی و سنگ فیزیکی و با استفاده از جداول متقاطع میتوان روندهای فیزیکی موجود بین پارامترهای هر تیپ سنگی را به طور جداگانه تعریف نموده و آن را به صورت یک معادله ریاضی درآورد. شکل نمونه های از جداول متقاطع را در مورد زون 1 نشان میدهد.

کلید واژه ها: کربناته پتروفیزیک سنگشناختی سنگ شناسی رسوبی سایر موارد