تعیین مقاومت تک محوری در خاکها و بررسی صحت نتایج، با استفاده از آزمایش تحکیم

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کاظم مرادی- وحید فرج پور
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
مقاومت خاکها در برابر گسیختگی عمدتاٌ ناشی از اصطکاک بین ذرات تشکیل دهنده آنها است که تابع مستقیمی از نیروهای عمودی است، عامل دیگر که تنها در برخی از خاکهای سیمان شده یا رسها دیده می شود چسبندگی (C) نام دارد.
چسبندگی از پیوند ذرات بر اثر نیروهای الکتروشیمیایی بوجود آمده و مستقل از نیروهای عمودی وارد به خاک است. مفهوم مقاومت ویژگی ثابتی برای یک ماده از جمله خاک نیست و مقدار آن به عوامل مختلف مثل ویژگی های خاک، بزرگی، جهت و سرعت اعمال نیرو، وضعیت زهکشی خاک و بالاخره اندازه نیرو های جانبی (محصور کننده) بستگی دارد.
در این مقاله سعی شده است روابطی بین ویژگیهای مقاومتی و ویژگیهای تغییر شکل خاک بدون گسیختگی (تحکیم) آن برای خاکهای چسبنده (CH, CL) تعیین شود تا با استفاده از این روابط بتوان به صحت و سقم داده های حاصل از آزمایش تک محوری پی برد و هم اینکه بتوان به طور مستقیم یک کمیت را با توجه به کمیت دیگر تخمین زد.

کلید واژه ها: تکمحوری آزمایشتحکیم خاک گسیختگی زمین شناسی مهندسی سایر موارد