بررسی قابلیت نرم افزار Examine در تحلیل پایداری حفریات زیرزمینی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده عبدالهادی قزوینیان - مهدی حسینی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     توصیف برنامه کامپیوتری Examine
این برنامه توسط گروه مهندسی سنگ دانشگاه تونتو کاندا در سال 1991 تهیه شده است.
کلمه Examine مخفف Excavation Analysis for Mines می باشد. این برنامه توانایی تحلیل میزان تنشها، جابجاییها و ضریب ایمنی را در اطراف فضای زیرزمینی دارا می باشد. اساس این برنامه بر پایه روش عددی ( اجزا مرزی) می باشد. مراحل تحلیل پایداری یک حفره زیرزمینی به کمک این نرم افزار شامل:
1-طراحی مدل
2-جمع آوری اطلاعات ورودی
3-تحلیل مدل
4-ارزیابی نتایج
در مرحله طراحی، شکل فضای زیرزمینی به کمک امکانات ترسیمی که در نرم افزار کنجانیده شده، رسم می گردد و سپس مرز فضای زیرزمینی و مرز اطراف فضا به یک سری المانهای خطی تقسیم می شود. در مرحله بعد اطلاعات مربوط به میزان تنشهای اولیه، خواص سنگ اطراف فضا و پارامترهای مقاومتی سنگ بر اساس یکی از دو معیار هوک و براون و یا موهر و کولمب وارد می شود. و در مرحله سوم مدل حل می شود و بعد نتایج که شامل تنش، جابجایی و ضریب ایمنی در اطراف حفره است بررسی می گردد.
تحلیل پایداری تونل
سد شهید عباسپور در 50 کیلومتری شمال شرقی مسجد سلیمان در استان خوزستان قرار دارد(Lahmryer International and Moshanir Co.,1991).
زمین شناسی منطقه
تونل در سازند آسماری قرار می گیرد که از نظر سنگ شناسی شامل توالی از آهک و آهک دولومیتی است. برداشتهای زمین شناسی نشان می دهد در منطقه سه دسته ناپیوستگی با مختصات 64/92، 76/348، 48/261 وجود دارد.
پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگ ساختگاه
6=s1مگاپاسکال، 3=S3 مگاپاسکال و 3=Sz مگاپاسکال
وزن مخصوص سنگها برابر 027/0 مگانیوتن بر متر مکعب
مدول یانگ 20000 مگاپاسکال
مقاومت تراکم تک محوری سنگ بکر 80 مگاپاسکال
ضرایب پواسن برابر 25/0
و پارامترهای m و s به ترتیب 7/1 و 03/0 در نظر گرفته شده است[5].
آنالیز پایداری با استفاده از نرم افزار Examine
در این تحلیل از معیار شکست هوک و براون استفاده شده است. و تحلیل تنش – کرنش در حالت الاستیک انجام شده است. عرض تونل 5/7 متر، ارتفاع تونل 6/6 متر می باشد [5]. گزیده ای از نتایج تحلیل که شامل وضعیت تنش اصلی بزرگتر، ضریب ایمنی و در اطراف تونل می باشد در اشکال 1 و 2 آورده شده
است.

کلید واژه ها: زیرزمینی زمین شناسی مهندسی سایر موارد