چگونگی انعکاس تغییر محیط بر توزیع پالینومرفهای دریایی حوضه رسوبی شمال سوئیس

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ابراهیم قاسمی نژاد
تاريخ برگزاری ۱۳ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     پالینومرفهای دریایی نمونه های برداشت شده از منطقه حد واسط (transitinol) و منطقه عمیق (basinal) حوضه رسوبی شمال سوئیس که شامل سه گروه عمدتاً اکریتارکها، دینوفلاژله ها و لایه های داخلی پوسته های فرامینیفرها میباشند. به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد کل هر گروه در هر نمونه شمارش و نسبت درصد هر گروه در هر نمونه محاسبه گردیده است. این نسبت درصد ها برای تمامی نمونه های برداشت شده در طول ستون چینه شناسی در هر دو ناحیه حوضه با استفاده از کامپیوتر به صورت گرافهایی نمایش داده شده است (اشکال 1 و 3). تغییرات این نسبتها در طول ستون چینه شناسی انعکاس تغییر در شرایط محیط میباشند.
در مرحله بعدی تمرکز روز دینوفلاژله ها صورت گرفته است. به این صورت که آنها را از نظر شکل شاهری به چهار گروه شکلی شامل، cavate proximate, proximochorate و chorate تقسیم نموده و سپس درصد در هر گروه در هر نمونه محاسبه گردیده است. نسبت درصد گروه chorate را به سه گروه دیگر (proximate, proximochorate,cavate) (فاکتور C:PPC) برای هر نمونه محاسبه گردیده و تغییرات این فاکتور در نمونه ها در طول ستون چینه شناسی توسط کامپیوتر به صورت دو گراف مجزا برای دو ناحیه حوضه ترسیم گردیده است (اشکال 2 و 4). تغیریات در این فاکتور در طول ستون چینه شناسی نیز بیانگر تغییر در شرایط محیط میباشد.
نسبت درصد سه گروه پالینومرف مورد مطالعه در طول ستون چینه شناسی منطقه حد واسط (transitional) تغییرات زیادی را نشان میدهد که نشانگر تغییر بیشتر در محیط و حساسیت بیشتر پالینومرفها نسبت به تغییرات سطح آب دریا در این ناحیه است، در حالی که این تغییرات در نسبت PPC : C آنچنان زیاد نیست. بر عکس در منطقه عمیق (basinal) تغییرات در نسبت درصد سه گروه پالینومرف بسیار جزئی و منحنی کاملا ملایم (smooth) است نشانگر تغییرات کمتر در شرایط محیط و سطح آب میباشد. تغییرات در نسبت C:PPC نیز در این قسمت بسیار ناچیز میباشد.
با افزایش نرخ رسوبگذاری در قاعده عضو Effingen در قسمت عمیق حوضه، حضور سه گروه پالینومرفهای دریایی و تعداد گونه ها به یکباره به حالت انفجاری افزایش مییابد به طوری که تعداد گونه ها از پنج گونه در بالای عضو Birmenstorf (نمونه شماره 38) به هفتاد گونه در قاعده عضو Effingen (نمونه شماره 39) میرسد در حالی که مرز بین عضو Birmenstrof و عضو Effingen بر روی زمین به دلیل مشابهت سنگ شناسی و وجود اسفنجهای سیلیسی در هر دو واحد غیر قابل تشخیص است.

کلید واژه ها: سایر موارد