هیدروژئو لوژی تاقدیس سلطان

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا- احمدی پور
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
تاقدیس سلطان با وسعت 43 کیلومتر مربع درشمال پل دختر از استان لرستان واقع شده است. تشکیلات زمین شناسی تاقدیس از جنس آهکهای ایلام و سروک می باشد. به دلیل درز و شکافهای ثانویه و عمل انحلال، فرایند کارستیفیکاسیون به خوبی در آنها توسعه یافته است و اشکال مورفولوژی خاص کارست از نوع کارن و حفره های بلعنده می باشند و نقش مهمی را در انتقال و ذخیره آب زیرزمینی در تاقدیس ایفا می نمایند. به منظور تامین آب شرب پلدختر تعداد سه حلقه چاه در دامنه یال جنوبی تاقدیس توسط وزارت نیرو حفر گردید. آنالیز شیمیایی نمونه آب چاهها نشان می دهد که تیپ آب از نوع بیکربناته است و غلظت نیترات در چاهها بیشتر از چشمه های آهکی است. بررسی ایزوتوپ های محیطی اکسیژن 18 و دوتریم نشان می دهد که تغذیه آبها از ارتفاعات مختلف صورت می گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد