سنگ شناسی سنگهای هیبرید ائوسن منطقه آمره

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی میشری- رسول اخروی
تاريخ برگزاری ۱۳ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
پتروگرافی
سنگهای مقطع آمره از انواع آهکهای هیبرید میباشد که علاوه بر وجود اجزاء غیرتخریبی آهکی (درون حوضه رسوبی) اجزاء پیروکلاستیکی و اپیکلاستیکی نیز سازنده این سنگها میباد به همین علت سنگهای مذکور تحت عنوان آهکهای توفی (tuffaceous limestone) معرفی شده است (Pettijohn et al 1973). تقسیمبندی سنگهای هیبرید منطقه با توجه به حضور مواد آتشفشانی و برحسب اجزاء کربناته عبارتند از: مادستون توفی (tuffaceous mudstone)، و کستون توفی(tuffaceous wackstone)، پکستون توفی (tuffaceous packstone)، گرینستون توفی (tuffaceous grainstone)، فلوتستون توفی (tuffaceous flogtstone)، رودستون توفی (tuffaceous rudstone) و توف آهکی (calcareous tuff) میباشد. با توجه به مدل ساده ارائه شده جهت آرنایتهای هیبرید توسط زوفا (Zuffa; 1980) میتوان آن را برای رسوبگذاری آهکهای هیبرید تعمیم داد (شکل1). طبق مدل مذکور اجزاء تشکیلدهنده رخسارهها به طرق زیر وارد حوضه رسوبی میشوند. قطعات آتشفشانی (V) از سه طریق وارد حوضه شدهاند؛ توسط آتشفشان زیردریایی یا زیرآبی، آتشفشانهای که در خارج از حوضه رسوبی قطعات آتشفشانی را به صورت پرتابی (مستقیم) وارد حوضه میکنند و آتشفشانهای که قطعات مذکور را غیرمستقیم و طی فرآیند حمل و نقل و یا فرسایش رخنمونهای قدیمی و حمل توسط آب به حوضه رسوبی وارد میکنند. وجود شارها (shards)، لینکهای حفرهدار (Scori pumice) با سطوح خارجی مقعر، کوارتزهای بلوری دارای شکل منتظم، فلدسپاتهای منتظم تائیدی بر این موارد میباشد. در منطقه آمره اجزاء کربناته به صورت درون حوضهای (CICI) یا از طریق رسوب قطعات موجودات شناور و یا موجودات کفزی و یا به صورت حمل قطعات کربناته بیرون حوضهای (CE) در حوضه رسوبی حضور یافتهاند. قطعات غیرکربناته بیرون حوضهای (NCE) جلدی از فوران و ریزش مستقیم در اکثر موارد نیز تحت تأثیر فرآیند حمل و نقل وارد حوضه رسوبی شده است و قطعات غیرکربناته درون حوضهای (NCI) نیز از رسوبات بستر حوضه پس از رسوبگذاری و کنده شدن توسط جریانهای قوی یا توفانها تأمین شده است.
 
محیط رسوبی
براساس مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی و با توجه به نوع لایهبندی و بررسی تغییرات فراوانی و ضریب اندازه اجزاسازنده سنگها و با مقایسه و در نظر گرفتن میزان و نوع ماتریکس و نسبت سیمان به ماتریکس 7 میکروفاسیس مجزا شناسایی شده و با مقایسه با میکروفاسیس استاندارد معرفی شده توسط ویلسون و فلوگل (Wilson, 1975; Flugel, 1982) و استفاده از مدلهای رخسارهای واکر (Walker; 1984)، کاروزی (Carozzi, 1989)، باکستون و پدلی (Buxston & Pedley; 1989)، پدلی (Pedley; 1996) و اخروی و امینی (Okhravi & Amini, 1998) و با استفاده از تفسیر افقی این توالی طبق قانون والتر (Middleton; 1973) مدل رسوبگذاری افقی برای رسوبات ائوسن منطقه آمره تهیه گردید.

کلید واژه ها: هیبرید ائوسن آتشفشان میکروفاسیس پترولوژی سایر موارد