بررسی خصوصیت آب بندی سازند گچساران در سد سیمره

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد زارع- عزت الله رئیسی - مجید کمالی نیستانی - علیرضا افتخاری
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در سد سیمره سازند گچساران بطور وسیعی در تکیه ها و مخزن سد وجود دارد و این سازند بر روی سازند آسماری شهبازان قرار گرفته است. در این مطالعه خصوصیت آب بندی سازند گچساران در تکیه گاه چپ سد سیمره با استفاده از ماده رنگی اورانین بررسی شد. در محدوده مورد مطالعه گمانه ای در سازند گچساران حفر شده است. مقدار 10 کیلوگرم ماده رنگی اورانین در این گمانه تزریق گردید و از چشمه ها و گمانه های موجود در منطقه نمونه برداری به عمل آمده و مقدار غلظت رنگ در نمونه ها مشخص شد. در هیچکدام از چشمه ها و گمانه های موجود در سازند آسماری- شهبازان رنگ قابل ملاحظه ای مشاهده نشد تنها در زه آبی که در سازند گچساران خارج می شد رنگ مشاهده گردید. این زه آب در اثر تزریق آب در سازند گچساران ایجاد شده است. نکته قابل توجه محل زه آب است که در محل تماس بین سازند آسماری و سازند گچساران بیرون نزده است. بلکه حداقل 35 متر بالاتر محل تماس سازند گچساران و سازند آسماری- شهبازان بوجود آمده است که نشان دهنده نفوذ پذیری پایین در قسمتهای زیرین سازند گچساران می باشد که نکته مثبتی برای آب بندی سازند گچساران در این منطقه می باشد.

کلید واژه ها: سدسیمره سازندگچساران زمین شناسی مهندسی ایلام