بررسی تاثیر طرح تغذیه مصنوعی دریان چای و دریاچه ارومیه بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت شبستر

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده داوود صمدی- منوچهر چیت سازان
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در این مقاله استفاده از داده های ژئو الکتریکی و آزمایشات پمپاژ و ارتباط نزدیک این دو سری داده برای تهیه مدل ریاضی آب زیرزمینی دشت قروه به منظور کاهش عدم قطعیت مدل ارائه می شود. تا نشان داده شود چگونه این راهکار را می توان برای واسنجی و صحت سنجی دقیق تر مدل مورد استفاده قرار داد.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان غربى