ارزیابی پارامترهای هیدرولیکی و بیلان آبی منطقه تبریز با استفاده از مدل مدفلو(Modflow

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده اصغر اصغری مقدم
تاريخ برگزاری ۱۶ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     روش تحقیق
جهت مطالعه آبخوانهای آزاد و تحت فشار منطقه، ابتدا یک شبکه تفاضلات متناهی شامل 27 ستون و 18 ردیف به فواصل مساوی 5/2 کیلومتر روی منطقه پیاده و سپس مرزهای نامنظم سفره و همچنین رودخانه های موجود منطقه بر روی شبکه منتقل شده است. در مرحله بعد کلیه منابع آب شامل چاه، چشمه و قنات واقع در این محدوده با استفاده از نقشه منابع آب تهیه شده توسط امور مطالعات سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل به نزدیکترین گره منتقل گردیده است. با استفاده از چاه های مشاهده ای و نقشه توپوگرافی، نقشه خطوط تراز سطح آب زیر زمینی مربوط به اردیبهشت ماه سال 1370 رسم شده است. سپس این اطلاعات همراه با شرایط مرزی، ضریب قابلیت انتقال، هدایت هیدرولیکی، میزان پمپاژ، مقدار تخلیه و میزان تغذیه به مدل داده شده است.
اطلاعات مربوط به ضخامت آبخوانها از لوگ چاهها موجود در منطقه و از نتایج بررسیهای ژئوفیزیکی سطحی بدست آمده است. مقادیر تغذیه و همچنین تخلیه از سفره به روشهای مختلف هیدروژئولوژیکی و با استفاده از داده های امور مطالعات سازمان آب محاسبه و در مدل جایگزین شده است. خواص هیدرولیکی آبخوانها از تحلیل داده های آزمایش پمپاژ در منطقه و با توجه به نوع رسوبات تعیین و به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شده است. واسنجیهای زیادی به طریق آزمون و خطا صورت گرفته تا توزیع نهایی قابل قبولی از سطح آب در سفره ها بوجود آمده است. بیلان حجمی آب زیرزمینی برای شرایط مرزی مختلف اجرا شده و مقادیر تغذیه و تخلیه از رودخانه به آب زیرزمینی و برعکس با فرض بار ثابت آب زیرزمینی در مدل جایگزین و حجم آب محاسبه گردیده است. در واسنجیها اثر تغییرات متفاوت در پارامترهای غیر مطمئن شناسایی و تاثیر آب در تغییرات جریان و سطح آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. از پارامترهای هیدرولیکی، ضریب ذخیره و هدایت هیدرولیکی آبخوان و مقدار تخلیه و تغذیه نقش مهمی را در تغییرات نتایج مدل بازی می کنند. افزایش یکنواخت ضریب قابلیت انتقال، افت بیشتر سطح آب زیرزمینی در مناطق مرتفع و بالا آمدن آن در مناطق پست را باعث می گردد. تاثیر ضریب ذخیره در جریان غیر دائمی نمود بیشتری داشته و هدایت هیدرولیکی عمودی نقش بسیار کمی را در تغییرات نتایج مدل بر عهده دارد.

کلید واژه ها: هیدرولیکی آب شناسی آذربایجان شرقى