بسط ضریب قابلیت انتقال آبخوان (T) با استفاده از ارتباط نزدیک بین اطلاعات ژئو الکتریک و آزمایشات پمپاژ

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده داوود صمدی -منوچهر چیت سازان
منابع ببببببببببببببببببببببببببببببب
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در این مقاله استفاده از داده های ژئو الکتریکی و آزمایشات پمپاژ و ارتباط نزدیک این دو سری داده برای تهیه مدل ریاضی آب زیرزمینی دشت قروه به منظور کاهش عدم قطعیت مدل ارائه می شود. تا نشان داده شود چگونه این راهکار را می توان برای واسنجی و صحت سنجی دقیق تر مدل مورد استفاده قرار داد.

کلید واژه ها: سایر موارد