اعتبار داده های ارائه شده توسط مدل آب های زیرزمینی در دشت کوار

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمود علیپور شمس آباد-محمد زارع
تاريخ برگزاری ۱۶ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     با وجود مشکلات موجود (عدم قطعیت داده ها، وجود جریان سه بعدی و …) آب برگشتی محاسبه شده با مدل، حجم بالائی را نشان میدهد. این موضوع با استفاده از داده های هیدروشیمی و هیدرولوژیکی نیز تائید میشود. بطوریکه حجم زیادی آب از سنگ کف وارد سفره شده که در قالب آب برگشتی محاسبه میشود.
انطباق خطوط هم سولفات و خطوط هم هدایت هیدرولیکی (که توسط مدل ارائه شده اند) بیانگر موضوع جالب توجهی میباشد. در مناطقی که انتظار نفوذ آب از سنگ کف وجود دارد. مقادیر K ارائه شده توسط مدل بشدت کاهش می یابد. دلیل این امر نفوذ آب از سنگ کف میباشد. در هنگام واسنجی مدل می بایستی این عامل بعنوان یک فاکتور جداگانه (جریانی سه بعدی)در نظر گرفته شود، اما در این تحقیق، بدون توجه به این فاکتور مدل واسنجی گردیده است. لذا اثر این فاکتور در فاکتور K مستتر شده است. این موضوع می تواند، در نتایج ارائه شده ایجاد خطا کند.

کلید واژه ها: زیرزمینی آب شناسی سایر موارد