تجزیه و تحلیل آماری منشاء رسوب در زیر حوضه آب کمرد تفرش از حوضه آبخیز قره چای

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده فریدون قدیمی عروس محله- ابراهیم امین سبحانی
تاريخ برگزاری ۱۶ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
الف- بررسی آماری اکسیدهای اصلی در رسوبات
اکسیدهای اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتن
شامل :P2O5,Mno,TiO2,Fe2O3,Mgo,K2O,Cao,Al2O3,Sio2
با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای و 11 نمونه رسوب منشاء، سه گروه تفکیک ( گروه مارن ائوسن، گروه مارن سازند قرمز زیرین و گروه مارن سازند قم) وصحت گروهها با توجه به منابع تجزیه و تحلیل متمایز کننده بررسی شد (Nie,1975). همبستگی کانونی (98/0)، (Correlation Canonical) و مربع کاری (Chi-squred) (109 با درجه آزادی 20) بالا در تابع متمایز کننده حکایت از تفکیک مناسب سه منشا بر اساس اکسیدهای اصلی فوق دارد. ضمنا تعیین منشاء عمدتا بر اساس اکسیدهای اصلی Na2O,K2O,TO2,P2o5 بوده است. همچنین بررسی 10 نمونه رسوب متعلق خروجی حوضه با توجه به 10 اکسید اصلی وبا استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای، سه گروه را مشخص نمود و مقادیر بالای همبستگی کانونی (99/0) ومربع کاری ( 95/28 برای درجه آزادی 14) در تابع متمایز کننده صحت گروهها را مشخص کرد. در تفکیک گروههای اخیر اکسیدهای Na2o,K2o,Tio2,P2o5,Mgo مهمترین نقش را دارند.
ب- بررسی آماری عناصر فرعی در رسوبات
در این بررسی از 11 نمونه رسوب سنگهای در منشاء و 10 نمونه رسوب معلق خروجی حوضه، 18 عنصر فرعی Ba,W,F,V,Cr,S,Zr,U,Sr,Rb,Pb,Zn,Cu,Ni,Co,Ce,La,Th اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بررسی آماری عناصر فرعی در رسوبات منشاء با استفاده از تجزیه وتحلیل خوشه ای، سه گروه ( مارن ائوسن، مارن سازند قرمز زیرین و مارن سازند قم ) را مشخص نمود و با استفاده از تجزیه و تحلیل تابع متمایز کننده و در نظر گرفتن همبستگی کانونی (99/0) وهمچنین مقادیر مربع کاری (121 برای درجه آزادی 30) بالا، دقت تفکیک گروهها تایید شد. بعلاوه مشخص شد که متغیرهای V,Ni,Co,W,Pb در تفکیک گروهها نقش اصلی را دارند. این بررسی در 10 نمونه رسوب معلق خروجی حوضه نیز سه گروه را مشخص نمود وصحت گروهها با توجه به همبستگی کانونی بالا (98/0) ومربع کاری بالا ( مقدار 33 با درجه آزادی 14) تایید شد.
ح- بررسی آماری بافتی رسوبات
به جهت اینکه آیا بافت ذرات( درصد فراوانی ذرات) می توانند در تفکیک منشاء شرکت کنند و رابطه آنها با رسوبات خروجی حوضه به چه نحوی است، 14 نمونه رسوب از سطح سنگهای مشخص ( اسلیت، دیورریت، آهک و اسلیت آهکی ) و 13 نمونه رسوب از بستر رودخانه خروجی همان حوضه برداشت گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بررسی بافتی رسوبات در منشا و رسوبات بستر خروجی حوضه با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای چهار گروه را مشخص نمود. اما با توجه به پایین بودن همبستگی کانونی ( 26/0) ومقدار مربع کاری (29/4) مشخص شد که نمی توان بر اساس درصد فراوانی ذرات، رابطه ای را بین رسوب خروجی و منشاء برقرار نمود.

کلید واژه ها: حوضه قرهچای بافت مارن آب شناسی مرکزى