انحلال پذیری و گسترش ناپیوستگی ها در توده سنگ های آهکی محل سد شهید عباسپور

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد حسین قبادی - محمد رجب پور
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
در محل سد شهید عباسپور (کارون 1) که با ارتفاع 200 متر بر روی رودخانه کارون در شمال شرق مسجد سلیمان ساخته شده است موضوع تعیین ثابت سرعت انحلال سنگ آهکهای آسماری که سازنده پی و تکیه گاههای سد می باشد مورد توجه قرار نگرفته است. تقارب شکستگی های پر شیب در همسایگی چشمه بزرگ کارستی پایین دست محل سد، شواهد گسترش کارست و افزایش جزئی تراوش از تکیه گاه راست، اندازه گیری میزان انحلال توده سنگهای کربناته و گسترش درزه ها را به منظور انجام عملیات تکمیلی ضروری می سازد. افزایش آبدهی چشمه های کارستی پایین دست می تواند ناشی از افزایش انحلال و گسترش دهانه ناپیوستگی های موجود در سازند آسماری باشد. در فصول پر باران در امتداد یک کانال کارستی گسترش یافته تخلیه آبهای گل آلود از طریق چشمه های مذکور صورت می گیرد که نتیجه شستشوی مواد رسی و سیلتی درون ناپیوستگی ها است. این مقاله ضمن معرفی ویژگی های زمین شناسی محل سد، روش تعیین ثابت انحلال پذیری و گسترش درزه ها را در سنگهای کربناته مورد بحث قرار می دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد