برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی از یون کلرید

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نصرالله -کلانتری
منابع ببببببببببببببببببب
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
یکی از روشهایی که برای برآورد میزان تغذیه آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک در مقیاس محلی و منطقه ای مورداستفاده قرار می گیرد به کارگیری یون کلرید است. بر این اساس دو منطقه با شرایط آب و هوایی یکسان برای ارزیابی میزان تغذیه آب زیرزمینی از روش یون کلرید انتخاب گردید. به این منظور که بتوان میزان تغذیه آب زیرزمینی در این دو منطقه را به دست آورده و پی به کارآیی این روش برد. در ضمن در صورت امکان بتوان از داده های به دست آمده در مناطقی که آماری در رابطه با میزان تغذیه آب زیرزمینی وجود ندارد از این داده ها استفاده نمود.
به طور کلی میزان تغذیه آب زیرزمینی که در این دو منطقه به دست آمده بین 5 تا 32 درصد بارندگی می باشد. گرچه داده های به دست آمده منطبق با میزان تغذیه در بعضی نقاط نیمه خشک و خشک می باشد، ولی چون بعضی از فرضیات این روش در برخی مناطق مورد مطالعه وجود نداشت، تمام داده ها را نمی توان در دیگر مناطق تعمیم داد.

کلید واژه ها: سایر موارد