تعیین رخساره های سازند جهرم در حاشیه جنوب و جنوب غرب فرو افتادگی دزفول و ارتباط با چینه ای آن با ناحیه فارس

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمدرضا ذاکرزاده
تاريخ برگزاری ۱۶ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
همانگونه که اشاره شدد هدف اصلی مطالعه و بررسی سازند جهرم در جنوب غرب ایران، شناخت گسترش سازند مذکور و شناسایی تغیرات رخساره ای این سازند بوده است، که در این راستا با استفاده از داده های تحت الارضی و ژئوفیزیکی از قبیل نمودارهای پرتو گاما، صوتی و نوترون و نیز با بهره گیری از نمودارهای ترسیمی سر چاه و مطالعه دقیق 2320 مقطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری، سنگ شناسی و خصوصیات زیست چینه ای سازند جهرم در برش های تحت الارضی تعیین گردیده وبا توجه به این مطالعات برای هر کدام از یازده چاه مورد مطالعه واقع در جنوب و جنوب غرب ایران (استان های خوزستان، بوشهر و فارس) ستون های چینه شناسی مجزایی تهیه و ترسیم گردید، این چاهها عبارتند از: آغاز –8- اف. سی –1، بوشهر 3، بینک-4، پالی نوروز –1، خرمشهر-1، دارخوین-1، دالان –2 دورود –2، کوه موند – 2
درمرحله بعد با استفاده از این ستون ها و داده های حاصل از آنها، برای شناخت دقیق تغیرات رخساره ای در سازند جهرم، سه نمودار تطابق چینه ای (2 نمودار جهت ساختارهای زاگرس و یک نمودار در جهت عمود بر آنها) ترسیم و مورد مطالعه قرار گرفت.
در کنار مطالعات فوق شناسایی ماهیت واحدهای سنگ چینه ای پالئوسن – ائوسن واقع در آب های خلیج فارس و ارتباط آنها با واحدهای هم ارز آنها در ناحیه فارس و سازندهای معرفی شده در بخش عربی خلیج فارس و عربستان مورد بررسی قرار گرفت.
مطالعات دقیق تر دیرینه شناسی و نیز تعیین خصوصیات زیست چینه ای سازند جهرم در چاههای واقع در محدوده فارس ساحلی و جنوب غرب فروافتادگی دزفول نیز از اهداف این تحقیق به شمار می رود

کلید واژه ها: سازندجهرم رخساره فروافتادگی چینه شناسی و فسیل شناسی خوزستان فارس