میکروفاسیسها و محیط رسوبی سازند مبارک در البرز مرکزی معرفی پشته های کلی (Waulsortian mound) در محیط رسوبی رمپ عمیق

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده یعقوب لاسمی- حسین مصدق
تاريخ برگزاری ۱۶ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     براساس مطالعات انجام شده، میکروفاسیسهای کربناته سازند مبارک در چهار کمربند رخسارهای قرار میگیرند که به ترتیب دور شدن از ساحل عبارتند از:
ـ کمربند رخسارهای پهنههای جزر و مدی
این کمربند رخسارهای با میکروفاسیسهای زیر مشخص است:
1ـ مادستون آهکی با فابریک فنسترال و قالبهای تبخیری
از ویژگیهای این رخساره میتوان به فابریک چشم پرندهای (Birdseyes)، قالب کانیهای تبخیری و ترکهای گلی اشاره کرد. این رخساره معرف بخشهای بالایی پهنههای جزر و مدی (Supratidal) بوده و قالب کانیهای تبخیری در آن، بیانگر شرایط آب و هوای گرم و خشک میباشد.
2ـ باند ستون استروماتولیتی
این میکروفاسیس که به صورت مسطح و موجی همراه با قالب کانیهای تبخیری است در منطقه جابان شناسایی شده است (مهاری، 1370، لاسمی و مهاری، 1372) رخساره مذکور مشخصکننده بخشهای بالایی پهنههای بین جزر و مدی (Upper interidal) میباشد.
ـ کمربند رخسارهای مرداب
این کمربند شامل مادستدن تاپکستون بیوکلاستی با آشفتگی زیستی است و اجزاء تشکیلدهنده آن شامل ارگانیزمهای مردابی نظیر گاستروپد و قطعات جلبکهای سبز و آشفتگی زیستی شدید است. ایکنوفاسیس کروزیانا (Cruziana ichnofacies) با اثر فسیلی پالئوفیکوس (Paleophycus) در رخساره مذکور شناخته شده است.
ـ کمربند رخسارهای سدی
این کمربند رخسارهای خصوصاً در دامنه شمالی البرز از گسترش زیادی برخوردار است و آهکهای ضخیم لایه که غالباً بر روی هم تکرار شدهاند، تناوبی از رخسارههای گرینستون بیوکلاست ـ اائید، پلوئید ـ اینتراکلاست، بیوکلاست ـ اینتراکلاست و بیوکلاست ـ آنکوئید میباشند.
ـ کمربند رخسارهای رمپ انتهایی
میکروفاسیسهای این کمربند رخسارهای، شامل بریوزوآ، اکینودرم پکستون، اکینودرم و کستون، مادستون اسپیکولدار و پشتههای گلی نوع ول سورتین (Lasemi, 1994) (Waulsortian mud mound) میباشد. وجود ایکنوفاسیس زوفیکوس (Zoophycusichnofacies) با اثر فسیلی زوفیکوس (Zoophycus) که در زیر قاعده امواج طوفانی (Strom wave base) تشکیل شدهاند، نشانگر برقراری شرایط غیرهوازی (Anoxic) میباشد (Xian tao, 1982) که در بخش های عمیق حوضه تشکیل شدهاند. رخسارههای مربوط به پشتههای گلی در زیر خط امواج طوفانی تشکیل شده که با رشد بیشتر پشتهها، بخشهای فوقانی آنها در موقعیت امواج قرار میگرفته است. در کمربند رمپ عمیق، رخسارههای توربیدیتی آهکی (Lasemi, 1995) (Calciturbidite) نیز تشخیص داده شده است

کلید واژه ها: سازندمبارک سنگ شناسی رسوبی سایر موارد