پارامترهای ژئو کلیماتولوژیک موثر در تعیین قنوات هم رژیم

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مصطفی - یوسفی راد
منابع ببببببببببببببببببببببببببببب
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
عوامل متعددی در رژیم آبدهی قنات موثر است که آنها را می توان به چهار گروه بارندگی، نوسانات سطح آب زیرزمینی، ضرایب هیدرودینامیکی و هندسه قنات تقسیم کرد.
در این مقاله با بررسی عوامل فوق ضمن تعیین قنوات هم رژیم، سازگاری قنات با محیط سه بعدی خود مورد بررسی قرار گرفته است و بدین منظور با وجود داده های هیدروژئولوژیک و اقلیمی (بارندگی) و با استفاده از نرم افزارهای آماری EXCELL , STATISTICA و نرم افزارهای گرافیکی GWW, SURFER , AUTOCAD کلیه فاکتورهای موثر در دبی قنوات تجزیه و تحلیل شده است. در نهایت با توجه به بازده ویژگی هندسی، هیدروژئولوژیک و اقلیمی، قنوات مورد مطالعه بصورت دیاگرام خوشه ای (Cluster diagram) طبقه بندی شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد