گسل داوران و درجه فعالیت آن

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده قدرت الله فرهودی-رضا درخشانی
تاريخ برگزاری ۱۸ شهریور ۱۳۸۴
متن اصلی:
     شاخصهای ژئومورفیک
1-پیچ و خم پیشانی کوهستانی (Smf): بر اساس ویژگیهای زیر پیشانی کوهستان داوران به 22 بخش (Front) تقسیم شده و شاخص Smf در آنها محاسبه گشته است:
-بریده شدن بوسیله یک آبراهه که در مقایسه با جبهه کوه بزرگ باشد
-انحراف ناگهانی در امتداد جبهه کوه
-تغییرات در جنس سنگها ولیتولوژی منطقه
-تغییرات ناگهانی در ویژگیهای ژئومورفولوژیکی پیشانی کوهستان
مقدار این شاخص در کمربند رفسنجان از 02/1 در Frong.8 13/1 در Front.14 که در 22 ایستگاه با پراکندگی مناسب در منطقه مورد مطالعه اندازه گیری و محاسبه شده، بین 2/84% در Front.13 تا 100% Front .8 و Front .20 متغیر بوده و دارای میانگینی برابر با 89/93% میباشد.
2-نسبت V: نتایج حاصل از اندازه گیری این شاخص در 34 ایستگاه نشاندهنده تغییر مقادیر شاخص فوق از 43/0 در ایستگاه شماره 18 تا 74/0 در ایستگاه شماره 1 میباشد. این شاخص دارای میانگینی برابر با 57/0 در منطقه موردمطالعه میباشد.
3-نسبت Vf: مقادیر این شاخص در کمربند رفسنجان از 27/0 در ایستگاه شماره 31 تا 08/1 در ایستگاه شماره 1 تغییر کرده و میانگینی برابر با 55/0 را به خود اختصاص داده است.
ساختارهای مورفوتکتونیکی
با مطالعه عکسهای هوایی.تصاویر ماهواره ای و انجام عملیات صحرایی، بسیاری از پدیده های موفورتکتونیکی خاص گسلهای فعال. در ناحیه داوران مشاهده گشته است که از آنجمله میتوان به موارزد زیر اشاره کرد.
آبراهه های منحرف شده (جنوب شرق حصن، شرق فر آباد) آبراهه های جابجا شده (جنوب بادیز، جنوب شرق حصن، شرق فر آباد) پرتگاههای گسله (جنوب غرب سر تخت، شمال شرق دره جوز. شمال رضوان و غرب در گچ) پهنه های به شدت خرد شده (جنوب جرجافک، بابهویز، چاکین، گنادیش.کیشی و شمال رضوان)، چشمه های آب (تقریباً در تمامی روستاهای منطقه به مقدار زیاد) پشته های فشارشی (گنادیش (شکل 1-الف) و حصن)، پشته های خطی (جنوب دره در و جنوب غرب محمد آباد) پشته های مسدود کننده (جنوب غرب چاکین، جنوب شرق حصن)، جابجایی در رسوبات عهد حاضر و بریدگی آبرفتها (قابل مشاهده در ترانشه های حفر شده در جنوب و جنوب غرب روستای عهد حاضر و بریدگی آبرفتها (قابل مشاهده در ترانشه های حفر شده در جنوب و غرب روستای جرجافک (شکل 1-ب) شرق فرآباد و شمال غرب حصن) دره های خطی (قاب لمشاهده در جنوب سر تخت (شکل 1-ج)، شرق گنادیش، جنوب چاکین شمال غرب در کج، غرب درندون و جنوب بابهویز)، بریدگی مخروط افکنه ها (شرق حصن، شمال کیشی، شمال دروازین و شمال شرق دره کج) و نهایتا آبرفتهای بادبزنی و حوضه های آبراهه های کشیده (شمال کیشی، شمال بیدوئیه، هنکوئیه، چاکین، بابهویز، شمال دروازیون و شمال جرجافک)
 
 

کلید واژه ها: سایر موارد