مقایسه ای بین اطلاعات حاصل از تحلیل گر تصاویر (Image Analyzer) و تزریق جیوه (Mercury injection) به منظور ارزیابی کیفیت سنگ مخزن

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدرضا رضایی
تاريخ برگزاری ۱۹ شهریور ۱۳۸۴
     در این مطالعه ژئومتری خلل و فرج بیش از 50 نمونه ماسه سنگ که دارای تخلخل و تراوایی متنوعی هستند توسط تحلیل گر تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا مقاطع نازک صیقلی از نمونه ها تهیه و توسط کربن پوشیده شد. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) دارای گیرنده الکترون ثانوی (BSED) تصاویر خاکستری (gery scale image) حاصله به یک تحلیل گر تصاویر (Image Analyzer) منتقل و به تصاویر دو تایی (binary image) تبدیل شده که در آن خلل و فرج به رنگ مشکی و اجزاء تشکیل دهنده سنگ به رنگ سفید دیده میشوند. در چنین تصاویری به راحتی میتوان سه جزء ژئومتری خلل و فرج را یعنی اندازه سطح، قطر و اندازه حاشیه را اندازه گیری نمود.
در این مطالعه اطلاعات حاصل از این روش سپس با اطلاعات حاصل از تزریق جیوه مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه نشان داد که منحنی تجمعی اندازه سطح خلل و فرج شباهت زیادی به منحنی تزریق جیوه را دارد. این بدان مفهوم است میتوان بجای تزریق جیوه که آزمایش پر هزینه و وقت گیری است مستقیما از منحنی های تجمعی اندازه سطح خلل و فرج به منظور تخمین اندازه و توزیع قطر و خلل و فرج در یک سنگ مخزن استفاده نمود و لذا بتوان تراوایی و رفتار یک سنگ مخزن را در طی تولید پیش بینی نمود.

کلید واژه ها: سنگمخزن ژئومتری تراوایی زمین شناسی نفت سایر موارد