تاثیر آلودگی ناشی از پسابهای صنعتی کارخانه پارس خزر بر محیط زیست رودخانه سیاهرود

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هجدهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نوشین سجادی- ایرج بیات- ترانه شارمد
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
رودخانه سیاهرود یکی از اکو سیستم های زیست محیطی بسیار آلوده است و پساب بسیاری از کارخانه ها بویژه کارخانه پارس خزر را دریافت می کند.
در این تحقیق از 5 ایستگاه مختلف در مسیر این رودخانه در سه فصل از سال نمونه برداری شد و نمونه ها با روش تجزیه ای فعالسازی با توترون از نظر میزان عناصر کم مقدار بررسی و سپس نتایج با روش جذب اتمی مقایسه شدند. نتایج هر سه فصل از نظر آماری با هم مقایسه شد و با استفاده از این نتایج منحنی های تغییرات غلظت در هر ایستگاه بر حسب زمان رسم شد.
پس از بررسی تغییرات غلظت، اطلاعات مربوط به مقادیر غلظت عناصر کم مقدار در همه ایستگاهها آنالیز آماری شد و ضرایب همبستگی عناصر بدست آمده که نتیجتاٌ منحنی آنالیز خوشه ای رسم شد و نتایج کلی نشان می دهند که سهم آلودگی ناشی از کارخانه پارس خزر مربوط به عناصر کروم، مس، روی و نیکل بوده که مقادیر آنها بیش از حد مجاز است و وجود عناصری مانند باریم، استرانسیوم، قلع و منگنز نیز می تواند ناشی از منابع دیگری از جمله کارخانه نساجی باشد که پساب صنعتی آنها نیز در مسیر رودخانه وارد شده است.

کلید واژه ها: مازندران