پالینومورف های دونین پسین سازند خوش ییلاق، جنوب آزادشهر

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده هاشمی ، سید حسین - ظاهری، شرمین
تاريخ برگزاری ۱۰ مهر ۱۳۸۴

متن اصلی:
     مطالعه اسلایدهای مطالعه شده حاکی از وجود پالینومورف های متنوع با حفظ شدگی نسبتاً خوب تا خوب در غالب نمونه های مربوط به سازند خوش ییلاق دربرش چینه شناسی نوده است.


شکل (2)


آکریتاریک ها، میوسپورها، و سیست پرازینوفیت ها (prasinophyte phycomata) ، به ترتیب تنوع و فراوانی بیشتری دارند. علاوه براین، کیتینوزوآها در قاعده سازند خوش ییلاق و اسکولکودونت ها نیز به طور پراکنده دیده می شوند. اگر چه فرمهای دو گروه اخیر تنوع و فراوانی نسبتاً کمتری دارند اما وجود آنها از نظر پالئواکولوژی حائز اهمیت است. افزایش نسبت پالینومورف های شاخص محیط دریایی به فرمهای تولید شده توسط گیاهان خشکی و فراوانی آکریتارک های دارای زوائد منشعب (branching processes) ، در قسمت بالایی سازند خوش ییلاق در برش موردمطالعه، نشانه افزایش عمق محیط رسوبی درنظر گرفته می شود (Staplin, 1961). فراوانی آکریتارک هایی مانند Gorgonisphaeridium و Veryhachium و پرازینوفیت هایی مانند Maranhites و Dictyotidium ، همراه با فرمهایی از اسکولکودونت و کیتینوزوآ در نمونه های موردمطالعه، محیط دریایی کم عمق و حاشیه قاره را برای تشکیل رسوبات سازند خوش ییلاق در برش چینه شناسی نوده پیشنهاد می کند. میوسپورهای موجود درنمونه های موردمطالعه غالباً دارای تقارن شعاعی (radiosymmetric) ، علامت ترایلت (trilete mark) و دیواره یک لایه (acavate) مانند Lieotriletes یا اگزاین دو لایه (cavate) نظیر Geminospora, Grandispora و Ancyrospora می باشند. تنوع قابل ملاحظه اسپورهای موجود درنمونه های سازند خوش ییلاق در جنوب آزادشهر، حاکی از وجود پوشش گیاهی متنوع در اطراف محیط تشکیل این رسوبات است. اسپورهای تولید شده توسط گیاهان مذکور به وسیله باد و یا آب و سایر عوامل انتقال دهنده به حوضه رسوبی حمل و برخی به فسیل تبدیل شدند. وجود Geminospora lemurata و Ancyrospora grandispinosa در نمونه های موردمطالعه بیانگر وجود جنسهای مربوط به ژیمنوسپرم های اولیه (progynmosperms) و حضور جنسهای Verrucosisporites و Anapiculatisporites نشان دهنده وجود وابستگان سرخس ها (fern allies) در پوشش گیاهی اطراف حوضه رسوبی است (Balme, 1995; Wellman, 2002) .
گسترش چینه شناسی شناخته شده گونه های شاخص میکروفیتوپلانکتونهایی مانند :
Daillydium pentaster, Tornacia sarjeantii, Papulogabata annulata, Cymatiosphaera perimembrana, Unellium lunatum, Unellium piriforme
سن اوایل دونین پسین (فرازنین) را برای رسوبات موردمطالعه پیشنهاد می نماید.
(Playford & Dring, 1981; Wicander & Playford, 1985; Hashemi & Playford, 1998; Clayton et al., 2000; Higgs et al., 2002).
عدم حضور Retispora lepidophyta ، باتوجه به گسترش چینه شناسی شناخته شده آن از مناطق مختلف دنیا (Playford, 1976) ، در پالینوفلورای موردمطالعه احتمالاً‌ معرف یک نبود چینه شناسی مربوط به اواخر دونین پسین در برش چینه شناسی جنوب آزادشهر است. در مقایسه با پالینوفلورای هم زمان از سایر نقاط دنیا، برخی گونه های شاخص بعضی بیوزون های دونین میانی و پسین نیمکره شمالی (Richardson & McGregor, 1986) از جمله (lemurata-magnificus and nitidus-verrucosus Assembblage Zones) در نمونه های موردمطالعه شناسایی شده اند.
EXPLANATION OF PLATES
Plate 1
All magnifications x580
Figs. 1, 2. Cymatiosmariosphaera perimembrana Staplin, 1961.
Fig. 3. Tornacia sarjeantii Stockmans & WilIibre, 1966.
Fig. 4. Micrhystridium sp.
Fig. 5. Unelliumpirforme Rauscher, 1969.
Fig. 6. (Jnellium lunatum (Stockmans & Williere) Eisenack ci at., 1979.
Fig. 7. Veryhachium downiei Stockmans & Williêre, 1962.
Fig. 8. Veryhachium inflatum Hashemi & Playford, 1998.
Fig. 9 Pierospermella sp.
Fig. 10. Siellinium micropolygonate (Stockmans & Williêre) Playford, 1977.
Fig. 11. Sic!! inium rabians (Cramer) Eisenack eta!., 1976.
Figs. 12, 13 Dictyoridium craticulum (Wicander & Loeblich) Wicander & Playford, 1985.
Fig. 14. Dictyotidium Ilium Colbath, 1990.
Fig. 15. Diclyotidium aralomegaronium Hashemi & Playford, 1998.
Fig. 16. Dayllidiumpentaster(Stockmans & Williêre) Playford & Dring, 1981.
Fig. 17. Papulogabata annulata Playford & Dring, 1981.
Fig. 18. Gogonisphaeridium ohioense (Winslow) Wicander, 1974.
Fig. 19. Gogonisphaeridium condensum Playford & Dring, 1981.
Fig. 20. Gogonisphaeridium plerispinosum Wicander, 1974.
Fig. 21. Muttiplicisphaeridium sp.
Fig. 22. Maranhites briioi Stockmans & Williêre, 1969.
Fig. 23. Polyedrixium sp. cf. P. pharaonis Deunff, 1961.
Fig. 24. Ammonidium loriferum (Deunfi) Hashemi & Playford, 1998.
Figs. 25, 26. Chitinozoans, showing bases thereof.
Fig. 27. Scolecodont.
Plate 2
All magnifications x580
Fig. 1. Stenozonotritetes laxus Timofeev eta!., 1976.
Fig. 2. Anapiculatisporires sp.
Fig. 3. Verrucosisporites scurrus (Naumova) McGregor and Camfield, 1982.
Fig. 4. Verrucosisporites nitidus Playford, 1964.
Fig. 5. Lieoiriletes sp.
Fig. 6. Retusoiriteiespychovii Naumova, 1953.
Fig. 7. Rugospora radiata (Juschko) Byvscheva, 1985.
Fig. 8. Geminospora temurata Balme emend. Playford, 1983.
Fig. 9. Geminosporapunctata Owens, 1971.
Fig. 10. Knoxisporites sp.
Fig. 11. Emphanisporites rotalus (McGregor) emend. McGregor, 1973.
Fig. 12. Lophozonoiritetes sp. cf. L. lebed,anensis. Naumova, 1953.
Fig. 13. Raistrckiasp.
Fig. 14. Lophozonotrileles excisus Naumova, 1953.
Fig. 1 5a, b Grandispora sp. a: proximal focus; b: distal focus.
Fig. 16. Grandispora mammilata Owens, 1971.
Fig. 17. Densosporites sp.
Fig. 18. Teichertosporasp.
Fig. 19. Tetrad specimen.
Plate 3
All magnifications x580
Fig. 1. Hystricosporites sp.
Fig. 2. Ancyrospora grandispinosa Richardson, 1960.
Fig.3. Ancyrosporasp I.
Fig. 4. Ancyrospora sp 2.
Fig. 5. Hystricosporites mutt ifurcalus (Winslow) Mortimer & Chaloner, 1967.
Fig. 6. Hystricosporites sp.


plate_ 1 


plate_ 2 


plate_3

کلید واژه ها: سمنان