چینه شناسی, فسیل شناسی و محیط رسوبی سنگهای کرتاسه بالای در منطقه جنوب غرب دامغان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده اسمعیلی قیوم آبادی , ابولقاسم
تاريخ برگزاری ۱۰ مهر ۱۳۸۴

متن اصلی:
     قاعده مقطع بر روی رسوبات آلبین قرار دارد. ناپیوستگی بین رسوبات کرتاسه زیرین و بالایی از نوع دیسکا نفرمیتی است. سکانس کوه بز از قاعده به طرف راس شامل واحدهای زیر است:
الف) واحد تخریبی قاعده ای: ضخامت این واحد 5/4 متر است, لیتولوژی آن ماسه سنگ مارنی و آهکی در قاعده قهوه ای روشن و در بخش بالایی سیاه رنگ است. عناصر اصلی کوارتز, فلدسپات (45%) و ذرات آهکی می باشد. رخساره سنگ گری وک آرنایت تالیتیک و ک آرنایت گلوکونیت داراست. محیط رسوبی بخش انترتایدالی تا حاشیه کم عمق با انرژی متوسط بوده است.
میکروفسیلهای این واحد در مقاطع نازک بشرح زیر است:
- Pseudocyclammina Sp
- Chrysalidina decorate HENSON (1948)
- Hedbergella delrioensis CARSEY (1926)
- Hedbergella Planispira TAPPAN (1940)
- Hedbergella Simplex MORROW (1934)
- Rotalipora reichli BOLLI (1966)
- Rotalipora Sp.
با توجه به لیتولوژی و میکروفسیلهای فوق سن این واحد سنومانین است.
ب) واحد کربناته دار : ضخامت این واحد 5/302 متر است. بخش این واحد که 35 متر ضخامت دارد, آهک ماسه ای مارن دار با رنگ خاکستری تیره که میکرو ناسیس آن اغلب بیوکلاستیک اینترامیکرایت می باشد.
محیط رسوبگذاری آن ساب تایدال با انرژی متوسط تعیین شده است. مهمترین فسیلهای این بخش عبارتند از:
-Hedbergella Sp.
- Chrysalidina decorate HENSON (1948)
- Hedbergella Planispira TAPPAN (1940)
-Helvetoglobo truncana prahelvetica TRUJILLO (1960)
-Globigerinelloides of ultramicra SUBBOTINA (1945)
-Helvetoglobo truncana helvetica BOLLI (1945)
-Dicarinella imbricate MORNOD (1950)
با توجه به مجموعه فسیلی فوق سن این بخش تورونین زیرین می باشد. بخش دم این واحد 5/162 متر آهک مارنی است اغلب متوسط و نازک لایه بوده در سطح بشدت خرد شده است. رنگ فرسایشی آن خاکستر روشن تا زرد و بسیاری از قسمتهای آن بطور کامل از فسیل دوکفه ایها , خارپوستان و شکم پایان تشکیل شده است.مهمترین میکروفسیلهای آن عبارتند از:
-Hedbergella delrioensis CARSEY (1926)
- Hedbergella Planispira TAPPAN (1940)
-Helvetoglobo truncana helvetica BOLLI (1945)
-Dicarinella imbricate MORNOD (1950)
-Dicarinella canaliculata REUSS (1854)
-Hemicyclammina sigali MAYANC (1953)
-Miniuxia conica GENDROT (1963)
سن بخش تورونین میانی تعیین شده است.بخش سوم این واحد 100 متر آهک مارنی ماسه ای حاوی قطعات خارداران , جلبک ها, دوکفه ایها و سرپایان است.رنگ آن خاکستری روشن و اغلب متوسط لایه است مهمترین میکروشیلهای این بخش عبارتند از:
-Pseudocyc Lammina massilliensis MAYNC (1959)
-Marginotrun Cana coronata BOLLI (1945)
-Marginotrun Cana pseudo linneiana PESAGNO (1967)
سن این بخش تورونین بالایی تعیین شده است.
ج) واحد کربناته چرب دار:
ضخامت این واحد 126 متر استو شامل آهکهای خاکستری تیره چرب دار می باشد.
اغلب بخشهای بالایی حاوی قلوه های چرب است قطعات سیلی بی مهرگان بهشدت خرد شده , اغلب تبلور مجدد حاصل کرده اند بالاترین بخش آن بشدت کم فسیل بوده و به یک آهک تخریبی در راس تبدیل می شود. جامعه فسیلی این واحد عبارتند از:
-Marginotrun cana coronata BOLLI (1945)
-Marginotrun cana marginata REUSS (1845)
-Marginotrun cana sinuosa PORTHAULT (1970)
-Marginotrun cana angusti carinata GANDOLFZ (1942)
-Marginotrun cana renzi GANDOLFI (1942)
-Dicarinella imbricata MORNOD (1970)
-Dicarinella primitiva DALBIEZ (1976)
-Dicarinellaconcavata Brotzen (1970)
-Heterohelix reussi CUSHMAN (1938)
-Whiteinella inornata BOLLI (1956)
-Whiteinella paradubia SIGAL (1952)
سن این واحد سنونین زیرین (کنیاسین تا سانتونین) می باشد.

تابلو شماره 12 فرامینیفرها
1,2 – Chrysalidina decorata HENSONSON (B¬5×125)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش تخریبی قاعده
ـ ماسه سنگ گلوکونیتی (لیتیک وک گلوکویتی) واحد لیتولوژیک شماره2
ـ سنومانین
3- Whiteinella sp. (B6×160)
4- Rotalipora reicheli MORNOD, 1976 (B6×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش تخریبی قاعده
ـ ماسه سنگ گلوکونیتی (لیتیک وک گلوکویتی) واحد لیتولوژیک شماره2
ـ سنومانین
5,6- Hedbergella Simplex MORROW, 1934 (B7×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش تخریبی قاعده
ـ ماسه سنگ گلوکونیتی ,واحد لیتولوژیک شماره2
ـ زمان سنومانین
تابلو شماره 13 فرامینیفرها
1-lla delioensis CARSEY, 1926 (B7×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش تخریبی قاعده
ـ ماسه سنگ گلوکونیتی ,واحد لیتولوژیک شماره
ـ سنومانین
3- Hedbergella SP. (B7×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش تخریبی قاعده
ـ ماسه سنگ گلوکونیتی ,واحد لیتولوژیک شماره2
ـ سنومانین
3- Globigerinelloides cf ultramicra SUBBOTINA, 1946 (B8×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ اهک ماسه ای گلوکونیت دار, واحد لیتولوژیک شماره3
-سنومانین ـ تورونین
4,6- Helvetoglobotrumcana prahelvetica TRUJILLO, 1960 (B10×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ اهک ماسه ای گلوکونیت دار, واحد لیتولوژیک شماره3
ـ تورونین زیرین
5- Helvetoglobotrumcana Helvetica BOLLI, 1945 (B11×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک مارنی ـ ماسه ای (بیو اینترمیکرایت ) واحد ایتولوژیک شماره4
ـ تورنین
تابلوی شماره 14 فرامینیفرها
1- bergella delrioensis CARSY. 1926 (B15×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک ماسه (اینترامیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره5
ـ تورونین
2- Helvetoglobotrumcana Helvetica BOLLI, 1945 (B13×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک ماسه ای (بیواینترامیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 13
ـ تورونین میانی
3,4- Hedbergella planispira TAPPAN, 1940 (B17×125)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک ماسه ای (اینترامیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 6
ـ تورونین میانی
5- Pseudocydlammina massilliensis MAYNC, (B36×125)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز ,بخش انتهایی کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک ماسه ای (بیومیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 13
ـ تورونین میانی
6- Dicarinella cf canaliculata REUSS, 1854 (B20×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز ,بخش کربناته ـ ماسه دار
ـ آهک مارنی (اینترامیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 7
ـ تورونین
تابلوی شماره 15 فرامینیفرها
2- Marjinotruncana marginata REUSS, 1854 (B36×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , واحد کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک مارنی نازک لایه (بیومیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره13
ـ تورونین بالایی
1-Marjinotruncana pseudolinneiana, PESAGNO, 1967, (B39×200)
3- Marjinotruncana cf marginata REUSS, 1845 (B34×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , واحد کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک مارنی نازک لایه (بیومیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره13
ـ تورونین
4- Marjinotruncana cf coronata BOLLI, 1945 (B34×200)
5- Helvetoglobotrumcana Helvetica BOLLI, 1945 (B34×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , واحد کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک مارنی نازک لایه (بیواینترامیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره11
ـ تورونین میانی
6- Praeglobotruncana Stephani GANDOLFI, 1942(B22×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , واحد کربناتی ـ ماسه دار
ـ آهک مارنی (بیومیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره8
ـ تورونین
تابلوی شماره16 فرامینیفرها
3,4- Marjinotruncana pseudolinneiana, PESAGNO, 1967, (B35×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک نازک لایه (بیومیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره13
ـ تورونین بالایی
1,2- Marjinotruncana marginata REUSS, 1845 (B36×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , واحد کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک نازک لایه (بیومیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره8
ـ تورونین بالایی
5-Dicarinella cf imbricata MORNOD, 1976 (B46×160)
6-Marginotruncana angusticarinata GANDOLFI,(B46×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناته چرت دار
ـ آهک ماسه ای با رگ چرت (بایو میکرایت9 واحد لیتولوژیک شماره 17
تورونین بالایی؟ ـ کنیاسین
تابلوی شماره 17 فرامینیفرها
1-Marginotruncan cronata BOLLI, 1945(B42×125)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناتی مارنی ـ ماسه دار
ـ آهک مارنی (بیومیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره15
ـ ترونین بالایی
2-Dica rinella primitive DALBIEZ. 1979 (B46×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناته چرت دار
ـ آهک چرت دار (بیواینتر میکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 17
ـ کیناسین
3,4- Marjinotruncana cf marginata REUSS, 1845 (B50×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناته چرت دار
ـ آهک چرت دار (بیواینتر میکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 20
ـ کیناسین
6- Marginotruncan cronata BOLLI, 1945(B49×200)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناته چرت دار
ـ آهک چرت دار (بیواینتر میکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 20
ـ کیناسین
50Dicarinella cf concavata BROTZEN, 1970 (B61×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناته انتهایی
ـ آهک تخریب (اینترامیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 23
ـ کنیاسین
تابلوی شماره 18 فرامینیفرها
1-Marginotruncana cf. renzo (GANDOLFI) ,1894 (B49×160)
2-Minouxia conica, GENDORT (B49×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز, بخش کربناته چرت دار
ـ آهک مارنی نازک لایه (بیومیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 19
ـ کنیاسین
3-Whiteinella Paradudia SIGAL, 1952 (B57×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز, بخش کربناته چرت دار
ـ آهک مارنی متوسط لایه (بیومیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 22
ـ کنیاسین
4-Whiteinella Paradudia SIGAL, 1952 (B57×160)
4-Rotalia SP.
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز , بخش کربناته انتهایی
ـ آهک تخریبی (اینترامیکرایت ) واحد لیتولوژیک شماره 23
ـ کنیاسین
5-Marginotruncana pseudolinneiana PESAGNO, 1967 (B61×160)
6-Marginotruncana mariannosi DOUGLAS, (B61×160)
ـ مقطع چینه شناسی کوه بز, بخش کربناته انتهایی
ـ آهک تخریبی (اینترامیکرایت) واحد لیتولوژیک شماره 23
ـ کنیاسین


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18

کلید واژه ها: سمنان