مطالعه استراکدهای میوسن شمال ده نمک، شمال شرق گرمسار

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده دانشیان جهانبخش - رمضانی دانا، لیلا
تاريخ برگزاری ۱۰ مهر ۱۳۸۴

متن اصلی:
     برش موردمطالعه در مسیر جاده گرمسار به سمنان و راه فرعی ده قالیباف واقع شده است مختصات جغرافیایی برش فوق بین عرش شمالی و طول شرقی می باشد (شکل 1-الف و ب). خصوصیات سنگ شناسی نهشته های سازند قم در این برش عمدتاً‌ از آهک، آهک ماسه ای، آهک رسی، مارن، شیل و گچ تشکیل شده است که با ناپیوستگی هم شیب برروی سازند قرمز تحتانی و در زیر سازند قرمز فوقانی قرار گرفته است (شکل 1-ج). به منظور مطالعه میکروفسیلها به طور کلی 167 نمونه ازز نهشته های سازند قم با ضخامت 401 متر برداشت شد و از این تعداد تنها 20 نمونه نرم می باشند. نمونه های نرم مطابق با روشهای متداول جهت بررسی استراکدها شستشو و از الک 60 مش عبور داده شدند. سپس استراکدها را از رسوبات جدا نموده و در زیر استریو میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تشخیص استراکدها از منابع صدیقی (Siddiqui, 1971) و (Scott, 1973) و ارتلی (Oertli, 1956) و شاهین (Shahin, 2000) استفاده شد. بطور کلی 23 جنس و گونه از 11 خانواده که متعلق به راسته پودوکوپیدا (Order Podocopida) و دو زیر راسته پودکوپینا (Suborder Podocopina) و پلاتی کوپینا (Suborder Platycopina) می باشند، شناسایی شدند (شکل 2 و Plates 1,2,3) که عبارتند از :
Argilloecia sp., Bairdia sp., Cushmanidea sp., Cyamacytheridea sp., Cypria sp., Cytherella sp., Cythereta sp., Cytherideu spp., Cytheromorpha sp., Echinocythereis sp., Flexus sp., Haplocytheridea sp., Hemicythere spp., Krithe sp., Loxoconcha spp., Orionina sp., Paracypris spp., Pokornyella spp., Schuleridea sp., Stigmato cythere sp., Trachyleberis sp., Uroleberis sp., Xestoleberis sp.
شناسایی و بررسی گسترش چینه شناسی جنسهای فوق با توجه به صدیقی (Siddiqui, 1971) و اسکات (Scott, 1973) حکایت از آن دارد که مجموعه استراکدها سن الیگوسن تا میوسن را نشان می دهند. نکته در خور توجه دیگر حضور Cypria sp. و Paracypris sp. در نمونه های 70-D تا 97-D است که حکایت از کاهش شوری آب در محیط دارد. زیرا گونه های فوق معرف آبهای لب شور تا آب شیرین می باشند.
شرح تصاویر
PLATE I
Figs. 1,2: Bairdia sp., fig. 1: Right valve, Sample No. D-96, X32.
fig. 2: Dorsal valve view, Sample No. D-96, X32.
Fig. 3,4: Cypria sp., fig.3: Right valve, Sampel No. D-70, X39
fig.4: Dorsal valve view, Sample No. D-70, X39.
Figs. 5-8: Paracypris spp., figs.6,8: Right valve view, Sample No. D-81, X39 figs.5,7: Dorsal valve view, Sample No. D-81, X39.
Figs. 9,10: Argilloecia sp., fig.9: Right valve veiw, Sample No. D-75, X39. fig.lO: Dorsal valve view, Sample No. D-75, X39.
Figs. 11,12: Cytheretta sp., fig. II: Right valve veiw, Sample No D-97, X39. fig. 12: Dorsal valve view, Sample No. D-97, X39.
Figs. 13,14: Flexus sp., fig. 13: Dorsal valve veiw, Sample No. D-92, X39. fig. 14: Right valve view, Sample No. D-92, X39.
Figs. 15,16: Cytheridea sp., fig. 15: Dorsal valve veiw, Sample No. D-47, X39. fig. 16: Left valve view, Sample No. D-47, X39.
PLATE 2
Figs. 1,2: Cyiheridea sp., fig. 1: Left valve veiw, Sample No. D-167, X39.
fig. 2: Dorsal valve view, Sample No. D-167, X39.
Figs. 3,4 : Cyamocytheridea sp., fig. 3: Right valve view, Sample No. D-166, X39.
fig. 4: Dorsal valve view, Sample No. D-166, X39.
Figs. 5,6: 1-Japlocytheridea sp., fig. 5: Left valve view, Sample No. D-166, X40.
fig. 6: Dorsal valve view, Sample No. D-l66, X40.
Figs. 7,8 Schuleridea sp., fig. 7: Left valve veiw, Sample No. D-167, X39.
fig. 8: Dorsal valve view, Sample No. D-l67, X39.
Figs. 9,10 : Krilh sp., fig. 9: Dorsal valve view, Sample No. D-8 1, X39. fig. 10: Right valve view, Sample No. D-81, X39.
Figs. 11,12 : Cushmanidea sp., fig. Ii: Dorsal valve view, Sample No. D-166, X39. fig. 12: Right valve view, Sample No. D-l66, X39.
Figs. 13-16 : Hemicyihere spp., fig. 13: Left valve view, Sample No. D-84, X40.
fig. 14: Dorsal valve view, Sample No. D-84, X40.
fig. 15: Left valve view, Sample No. D-84, X57.
fig. 16: Dorsal valve view, Sample No. D-84, X57.
Figs. 17-20 : Pokornyella spp., fig. 17: Left valve view, Sample No. D-37, X39
fig. 18: Dorsal valve view, Sample No. D-37, X39. fig. 19: Right valve view, Sample No. D-81, X39 fig. 20: Dorsal valve view, Sample No. D-81, X39.
PLATE 3
Figs. 1,2 : Cytheromorpha sp., fig. 1: Right valve view, Sample No. D-81, X39. fig. 2: Dorsal valve view, Sample No. D-81, X39.
Figs. 3-6 : Loxoconcha spp., fig. 3: Left valve view,Sample No. D-75, X39
fig. 4: Dorsal valve view, Sample No. D-75, X39.
fig. 5: Dorsal valve view,Sample No. D-68, X39
fig. 6: Right valve view, Sample No. D-68, X39.
Figs. 7,8 : Stigmalocythere sp., fig. 7: Dorsal valve view, Sample No, D-92, X fig. 8: Right valve view, Sample No. D-92, X.
Figs. 9,10: Trachyleberis sp. fig. I: Left valve view, Sample No. D-8 1, X39.
fig. 2: Dorsal valve view, Sample No. D-81, X39.
Figs. 11,12 : Echinocythereis sp., fig. 1: Left valve view, Sample No. D-81, X39.
fig. 2: Dorsal valve view, Sample No. D-81, X39.
Figs. 13,14 : Orionina sp., fig. 13: Dorsal valve view, Sample No. D-l66, X40. fig. 14: Left valve view, Sample No. D-166, X40.
Figs. 15,16 : Xestoleberis sp., fig. 15: Dorsal valve, Sample No. D-166, X39.
fig. 16: Left valve view, Sample No. D-166, X39.
Figs. 17,18 : Uroleberis sp., fig. 17: Right valve view, Sample No. D-166, X39.
fig. 18: Dorsal valve view, Sample No. D-166, X39.
Figs. 19,20 : Cythereila sp., fig. 19: Right valve, Sample No. D-97, X39.
fig. 20: Dorsal valve view, Sample No. D-97, X39.


شکل (1) 


شکل (2) 

 


. 


-

کلید واژه ها: سمنان