مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در جنوب شرق نیاسر

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده دانشیان، جهانبخش - رضیئی ، آزاده السادات
تاريخ برگزاری ۱۰ مهر ۱۳۸۴

 متن اصلی:
     برش مرق، در سنکلینال شرق مرق و در یال جنوبی آن واقع است. نهشته های سازند قم در این برش عمدتاً‌ از سنگ آهک و نیز سنگ آهک ماسه ای، شیل و مارن تشکیل شده است (شکل 2). مرز زیرین سازند قم به علت نبود رخنمون مشخص نیست، اما در رأس، توده های آندزیتی، مرز فوقانی این سازند را مشخص می سازند. ضخامت سازند قم در برش موردمطالعه، از قسمتی که دارای رخنمون است تا رأس، 6/143 متر می باشد و 53 نمونه از آن برداشت شد.
مطالعه فرامینیفرهای بنتیک در نمونه ها حکایت از حضور 31 جنس و 36 گونه دارد که عبارتند از :
Ammonia spp., Amphistegina spp. Archaias kirkukensis, Asterigerina rotula, Baculogypsina sp., Bigenerina spp., Bozorgniella sp., Dendritina rangi, Discorbis sp., Elphidium sp. 14, Elphidium spp., Lepidocyclina (Eulepidina) sp., Lepidocyclina (Nephrolepidina) tournoueri, Glomospira spp., Glomospirellan spp., Haplophragmium spp., Heter ostegina spp., Massilina spp., Miogypsina sp., Miogypsinoides complanatus, Operculina complanata, Peneroplis evolutus, Peneroplis Farsensis, Planorbulina spp., Quinqueloculina spp., Rotalia viennotti, Schlumbergerina sp., Sphaerogypsina Globulus, Spiroclypeus blakenhorni, Spiroclypeus Tidoenganensis, Spiroloculina spp., Textularia spp., Triloculina trigonula, Triloculina sp., Trochammina sp., Valvulina spp.
تصاویر شماره I و II برخی از گونه های شاخص شناسایی شده را نشان می دهند.
بررسی گسترش چینه شناسی فرامینیفرها (شکل 3) نشان م یدهد که سن نهشته های سازند قم در برش مرق، اکیتانین می باشد. اما نکته در خور توجه دراین برش، حضور گونه های شاخصی است که تأئید کننده سن اکیتانین هستند نظیر :
Archaias Kirkukensis, Dendritina Rangi, Elphidium sp. 14, Miogypsinoides Complanatus, Lepidocyclina (Nephrolepidina) Tournoueri, peneroplis Farsensis, Spiroclypeus Blakenhorni, Spiroclypeus Tidoenganensis.
درمیان این گونه ها، Peneroplis Farsensis و Elphidium sp. 14 براساس کار آدامز و بورژوا (Adams & Bourgeois, 1967) می توانند به عنوان شاخص های اکیتانین پسین در نظر گرفته شوند. شباهت بسیار زیاد مجموعه فرامینیفرهای سازند قم با مجموعه میکروفسیلهای معرفی شده از سازند آسماری توسط آدامز و بورژوا، نشانگر ارتباط حوضه های رسوبگذاری سازندهای قم و آسماری است و این اجازه را به ما می دهد که به داده ها و نتایج گرفته شده توسط آنها، با توجه به گستردگی و دقت تحقیق شان استناد نمائیم. بنابراین براساس حضور دو گونه مورد اشاره، مرز بین اکیتانین پسین و پیشین، نمونه شماره M-9 خواهد بود. به عبارتی از 6/143 متر ضخامت سازند قم در برش مورد مطالعه، 7/11 متر، متعلق به نهشته های اکیتانین پسین می باشد.
مقایسه مجموعه فرامینیفرهای بنتیک برش مرق با بایوزوناسیون آدامز و بورژوا (Adams & Bourgeois, 1967) نشان می دهد که با بایوزونMiogypsinoides-Archaias-Valvulinid Assemblage Zone قابل انطباق می باشند.


شکل (1) 


شکل (2) 


تصویر 1 


تصویر 2

کلید واژه ها: اصفهان