میکروبیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالائی در منطقه کوهپایه کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده فاریابی، علی
تاريخ برگزاری ۱۰ مهر ۱۳۸۴

متن اصلی:
     توصیف برش چینه شناسی موردمطالعه :
برش چینه شناسی موردمطالعه در منطقه کوهپایه کرمان واقع شده است و برای رسیدن بدان می توان از جاده آسفالته کرمان- کوهپایه استفاده نمود. ضخامت برداشت شده کرتاسه بالائی دراین برش حدود 1500 متر بوده و از پائین به بالا به شش واحد چینه شناسی تقسیم شده است.
1- واحد تخریبی (کنلگومرا و ماسه سنگ) قاعده سنومانین به ضخامت 10 متر دارای فسیلهای نابرجای اربیتولین و لیتوکالاستهای ائوئید دار از سازندهای قدیمی تر سیمان دانه های ماسه سنگ و کنگلومرا کربناته می باشد.
2-واحد آهکی، مارنی و تبخیری سنومانین به ضخامت 5/112 متر حاوی میکروفسیل های زیر است.
Ovalveolina cf. Ovum (dOrbigny)
Orbitoina cf. Concava (Lamark)
Pseudolituonella reichli Marie
Solenopora sp.
Acicularia sp.
Ophtalmidium sp.
Miliolids
Ostracods
نبود رسوبی تورونین- کنیاسین
آخرین لایه های این واحد چینه شناسی شامل حدود 4 متر نهشته های تبخیری (گچ) و بین لایه های نازکی از مادستون خاکستری رنگ می باشد که با واسطه ضخامتی حدود 2 متر ماسه سنگ و میکروکنگلومرای قرمز رنگ به واحد کربناته بعدی که مشخصاً‌ دارای فونای شاخص سانتوین است می رسد. دربین لایه های کربناته واحد تبخیری اخیر بجز آثاری از میکروفسیل های گروه میلیولید نشانه فسیلی دیگری بدست نیامده است و لایه های دو طرف سطح ناپیوستگی هم شیب و از نوع ناپیوستگی فرسایشی می باشد.
3-واحد کربناته سانتونین به ضخامت 561 متر که به سه بخش آهکهای دارای لایه بندی مربوط به پشت ریف، آهکهای ضخیم لایه و توده ای رودیست دار بدنه ریف و همچنین برشهای جلوی زیف تقسیم شده است.
میکروفسیل های زیر در بخشهای مختلف این واحد تشخیص داده شده اند :
Minouxia lobata Gendrot
Minouxia sp.
Cuneolina Pavonia dOrbigny
Dictyopsella sp.
Pseudlitunella reicheli Marie
Nummofallotia sp.
Nezzazatinella picardi hnson
Monolepidorbis sp.
Rudist fragments
Milliolids
4- واحد تناوب لایه های کربناته – تخریبی کامپانین- مائس تریشتین به ضخامت 108 متر و شامل :
Orbitoides media (d Archiac), Lepidorbitoides sp.
5- واحد شیل کربناته مارن و ماسه سنگ آهکی مائس تریشتین به ضخامت 2/661 متر با میکروفسیل های :
Lepidorbitoides minor (Schlumberger)
Pithonella ovalis Kaufmann
Calciphaerula innominata Kaufmann
Stomiosphaera sphaerica Kaufmann
Rotalia skourensis Henson
6- واحد آهک ماسه ای مائس تریشتین به خامت 20 متر واجد میکروفسیل های شاخص مائس تریشتین پایانی
Omphlocyclus macroporus (lamark)
Orbitoides media (dArchiac)
Siderolites calcitrapoides lamark
Simplorbites gensacicus Gregorio
Sulcoperculina sp.


شکل (1) 


شکل (2) 


شکل (3)


PLATE 1
1 -Ovalveolina cf ovum
2-Orbitolina cf concava
3-Monolepidorbis sp
4-nezzazatinella picardi(Henson)
5-pseudolitunella reicheli Marie, 1955
6-Dicyclina shiumbergeri Munier-chalmas
7-cuneolina pavonia dOrbigny
8-Minouxia lobata Gendrot
PlATE 2
1- Omphalocyclus macroporus dArchiac
2-Rotalia skurensis Henson
3-simplorbites gensacicus deGregorio
4-siderolites calcitrapoides Lamark
5-Omphalocyclus macroporus dArchiac
6-Sulcoperculina sp
7-Orbitoides media dArchiac
8-Lepidorbitoides sp
9-Dictyopsella sp


plate-1 


plate-2

کلید واژه ها: کرمان