ژئوشیمی نهشته های تبخیری معدن نمک ملحه ، جنوب شرق سمنان

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده شریعتی نیا ، زینب – رحیم پور بناب ، حسین
تاريخ برگزاری ۱۷ مهر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     کانسارهای بزرگ پتاس دنیا با درجه خلوص بالا ، در رسوبات تبخیری از آب دریا نهشته شده اند . بررسی نیمرخ تغییرات غلظت عنصر برم به همراه پتاسیم یا عناصر و فرعی دیگر همانند و در کانی های کلرایدی می تواند جهت درک تحولات شورابه ها در حین نهشت رسوبات هالیدی مورد استفاده قرار گیرد . در حین تبخیر و افزایش چگالی شورابه ، برم و بعضی عناصر افزایش می یابد به همین جهت با اندازه گیری میزان برم ( مثل روش برومومتری و سایر روش ها ) در تبخیریها به اکتشاف افق های غنی از کانیهای پتاسیم می پردازند . تحقیقات علمی در این زمینه برای دستیابی به منابع با ارزش پتاس ایران انجام شده است .

کلید واژه ها: سمنان