مطالعه زمین شناسی ، ژئوشیمی و کانی شناسی معادن بنتونیت منطقه فردوس – سرایان ( برون ، حسامیه و چاه طالب )

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری هشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده نخعی ، ملیحه – کریم پور ، محمد حسن – ابراهیمی ، خسرو – مظاهری، سیداحمد– محمدی ،سیدسعید
تاريخ برگزاری ۱۷ مهر ۱۳۸۴
متن اصلی:
     در منطقه جنوب خراسان به لحاظ حجم عظیمی از فعالیتهای آتشفشانی اسیدی تا حد واسط در دوران سوم زمین شناسی شرایط مناسبی برای تشکیل بنتونیت فراهم گشته است . هدف از این پژوهش بررسی شرایط تشکیل ، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی و مصارف صنعتی بنتونیتهای معادن برون ( فردوسی ) ، حسامیه و چاه طالب ( سرایان ) می باشد . بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بعمل آمده مشخص گردید که در معدن بنتونیت برون ماده معدنی در مرز سنگهای آتشفشانی ریولیتی تا داشیتی قرار گرفته است . معدن بنتونیت حسامیه توسط کنگلومرای نئوژن پوشیده شده است . معدن چاه طالب نیز درون سنگهای آذرآواری قرار دارد . بررسیهای ژئوشیمیایی و کانی شناسی نشان می دهد که بنتونیت برون از نوع سدیم – کلسیم دار و بنتونیت حسامیه و چاه طالب از نوع سدیم دار می باشند . نتایج آزمایشات صنعتی نشان می دهد که این بنتونیتها در واحدهای ریخته گری قابل استفاده نیست و باید برای دیگر مصارف مثل رنگبری و یا گل حفاری مورد آزمایش قرار گیرند .

کلید واژه ها: خراسان جنوبى