سیستم کامبرین در شمال و مرکز ایران و مرز آن با پرکامبرین

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهاءالدین حمدی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۶۳
سن رسوبات سازندهای سلطانیه، باروت ،زاگون و لالون در کوههای البرز بر مبنای شواهد فسیل شناسی (اکریتارکها، هیولیتیرها، تریلوبیتها، شکم پایان و غیره ) پرکامبرین پایانی (وندین) - کامبرین پیشین میباشد. شکل 1-2 مشابه همین تقسیمات سنی در مرکز ایران بر اساس فسیل و موقعیت چینه شناسی در مقطع زمین شناسی چاه بدوک واقع در جنوب شهر عقدا و واحدهای سنگی ریزو ، درین ، سلطانیه ؟ هشم و آهک عقدا صادق میباشد. شکل 3 مقاطع 6،4،3،2 رسوبات دزو ( سلطانیه در ایران مرکزی) با توجه به شواهد فسیلی دارای سن کامبرین پیشین است. شکل 3 مقطع 5 بر اساس شواهد فسیل شناسی و چینه شناسی در دریای پالئوتتیس (محل کنونی کوههای البرز ) هیچگونه وقفه رسوبگذاری در حد فاصل زمانی وندین تا کامبرین پایانی مشاهده نمیشود، همین موضوع حداقل برای بخشی از سنگهای وندین (ریزو - درین) تا کامبرین پایانی در مرکز ایران صادق است.

کلید واژه ها: سایر موارد