بازنگری در سریهای ریزو و دزو و معرفی سازند جدید بنستان در ناحیه کوهبنان کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده میرعلیرضا - حامدی
تاريخ برگزاری ۱۶ آذر ۱۳۸۳

در بررسیهای زمین شناسی ناحیه کوهبنان، به منظور تهیه نقشه های زمین شناسی به مقیاسهای 1:100000 کوهبنان و 1:250000 چهار گوش راور که بخشی از کار هوکریده و همکاران در سال 1962 تحت عنوان زمین شناسی کرمان و ساغند است، مسائل مربوط به سریهای ریزو و درزو مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گرفت. بزعم هوکریده و همکاران سریهای ریزو و دزو دارای شباهتهای سنگ شناسی بسیاری است بطوریکه در مواردی تفکیک این دو سری را از یکدیگر مشکل دانسته اند.
اشتوکلین در سال 1961 در ناحیه راور سازند راور را معرفی نموده و معتقد است که گچهای دزو بیانگر گذر تدریجی مابین رخساره نمکی سازند راور در شرق و رخساره دولومیت حاشیه ای ریزو در غرب است.
نویسنده پس از بررسیهای ناحیه کوهبنان به مساحت 3750 کیلومتر مربع بر این باور است که:
- از سریهای معرفی شده توسط هوکریده و همکاران تنها ریزو با واقعیتهای زمین شناسی ناحیه انطباق دارد زیرا مجموعه سنگ های سریهای ریزو دزو یکسان معرفی شده و همچنانکه هوکریده و همکاران نیز اشاره کرده اند تفکیک آنها مشکل است.
- برخلاف نظر اشتوکلین (1961) و داود زاده، واله (1971) سریهای ریزو و دزو تغییرات جانبی یکدیگر نمی باشند.
- سری ریزو از مجموعه ای از سنگهای آذرین و رسوبی تشکیل گردیده است که ولکانیک های آن اسید تا نیمه اسید همراه با تداخلهایی از دولومیت، شیل سیلتی ارغوانی میکادار، توف و ماسه سنگ است.
- به روی سری ریزو، سازندی متشکل از گچ، شیلهای دولومیتی گچ دار، دولومیت چرت دار، شیل، ماسه سنگ و آهک قرار دارد که با قاعده ماسه سنگی و کنگلومرائی در این مقاله برای اولین بار به نام سازند بنستان معرفی می گردد.

کلید واژه ها: کرمان