محاسبه خطای تغییرمکان روکانون دستگاهی زمین لرزه ها نسبت به پهنه های در مهلرزه ایشان وعوامل ایجاد کننده آنها گستره زاگرس

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دی ناز ایزان بدی دکترمنوچهرقرشی دکترمحمدرضا قاسمی، کترمحمدرضا قیطانچی،
تاريخ برگزاری ۱۹ مهر ۱۳۸۴

Abstract
There is a belief in all over the world; “Instrumental epicenters are more reliable than Macroseismic epicenters”. Though this is true but in Iran and most countries like Greek and Pakistan due to lack of facilities and information the relation has been changed; it means the macroseismic epicenters are more reliable than instrumental epicenters (Particularly in the southern part of these areas for instance in the Zagros Folded belt in Iran). As it is important for seismology and civil engineering studies to know the accurate epicenters locations; so this study has been shown many inaccuracies on locations and directions of instrumental epicenters to their macroseismic epicenters.
The instrumental epicenters have been shifted W-E to their macroseismic epicenters and amount of shifts as average are ۱۳.۷۶, ۱۴.۶۶, ۳۰.۳۹ respect to Engdahl et al. (۱۹۶۴-۱۹۸۶), ISC (۱۹۶۴-۱۹۸۶), NEIC (۱۹۶۴-۱۹۸۶

چکیده
غالبا" عقیده بر آنست که روکانونهای دستگاهی زمین لرزه ها از روکانونهای مهلرزه ای آنها دقیق تر است هرچنداین مطلب در اصول درست است ولی در مورد مناطقی مانند ایران و یونان واحتمالا” بخشهای دیگر جهان به دلیل فقدان تجهیزات واطلاعات ناچیز درست نیست(این مطلب در بخشهای جنوبی این نواحی آشکارتر است بطور مثال درگستره چین خورده- رانده شده زاگرس )و از آنجائیکه در محاسبات لرزه خیزی و ومهندسی عمران محل دقیق رو کانونها اهمیت بسزائی داردبه بررسی خطاهای تغییر مکانها پرداختیم.این پژوهشها جهت ومقدار خطای روکانونهای دستگاهی را نسبت به رو کانونهای مهلرزه ایشان را مشخص کردکه میانگین خطای سه کاتالوگ,Engdahl et al., ISC NEIC در بازه زمانی (1964-1986) به ترتیب برای سه کاتالوگ لرزه ا ی دستگاهی عبارت است از 76/13و66/14و39/30.
مقدمه
رشته کوه زاگرس کوهزادی ((orogen mountain range می باشد که در شمال باختر-جنوب مرکزایران امتداد یافته است. این رشته کوه در قسمت میانی کمربند کوهزائی آ لپی قرار گرفته و ازدیدگاه سنی جزجوانترین کوههای دوران نوزیستی محسوب می شوداین کمربند چین خورده –رانده شده زاگرس(Folded thrust belt)را نتیجه برخوردخردقاره سپرعربستان به ایران مرکزی در اواخر کرتاسه می دانند.
 ((Alavi 1980 ,Berberian 1981,Pamic et al. 1979, Takin 1972.
نواحی کلان لرزه ای (Mezoseismal region)زمین لرزه های با بزرگی کوچک تا متوسط در طول ساختارهای زمین شناسی وزمین ریختهای مشخص وجبهه ارتفاعات(Topographic Front)  درسطح مشخص ومتمرکز شده اند ولی ارتباط محسوس بین ساختارها و زمین لرزه هامشخص نشده است.هرچندکه رویدادزمین لرزه هایی بابزرگی بیش از5/5 ریشترفعالیت وآزاد شد ن انرژی رادر منطقه نشان می دهندزیرا مکان دقیق روکانون زمین لرزه ها مشخص نیست.
 
 
 
 
 
 
 
محاسبه تغییرمکان روکانونی زمین لرزه ها
بر پایه بررسیهای پژوهشگران دیگرو بررسی آماری ومقایسه کاتالوگهای ثبت لرزه ای درگستره موردبررسی ثبت لرزه مانند(NEIC,ISC,Engdahl et al. ).میتوان گفت که روکانون دستگاهی یک زمین لرزه دقیقا یک نقطه نیست. زیرا معمولا دستگاه لرزه نگاری در فاصله 100 کیلومتری وجود نداردیا بزرگی زلزله با توجه به غیریکنواختی پوسته اطلاعات دقیقی رانشان نمی دهد.بلکه این روکانون در پهنه ای قرار گرفته است که شعاع  آن از فرمول زیر محا سبه می شود.
)Richter (1965), Rothe (1969), Engdahl et al. (1998), Ambraseys et al. (1994) …)
 
Log r 0 =0.57Ms-2.21
 
پژوهشها نشان دادکه کاتالوگ ارائه شده توسط  Engdahl et al.(1998) دارای دقت بالائی در تعیین روکا نون زمین لرزه هااست.
 
نتیجه وبحث
برپایه جدول (1)ونمودار(1)میتوان گفت  با گذشت زمان در سه کاتالوگ لرزه ای  Engdahl et al., ISC   وNEIC میانگین دقت مختصات روکانونها بیشتر شده است .بر پایه جدول (2) تغییرمکان بیشتر    W-E است
 ( باختری- خاوری).
بررسی ومحاسبه فاصله دو نوع روکانون یک زمین لرزه ومقایسه نتایج بدست آمده برای هر زمین لرزه بادیگرزمین لرزه هاوبررسی پارامترهای اصلی هر زمین لرزه  نشانگروجود یک رابطه بین تعدادایستگاههای ثبت لرزه ای وتغییرمکان روکانون مهلرزهای وروکانون دستگاهی ان زمین لرزه میباشد.بطوریکه باافزایش درجه بزرگی تعداد ایستگاههای ثبت کننده ان زمین لرزه افزایش یافته وبا این روند صعودی درجه بزرگی به ازای هر 1/0درجه تقریبا02/1کیلومتر مکان روکانون نزدیک می شود(جدول2.3ونمودار4و3و2)

کلید واژه ها: سایر موارد